Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Ausamba pargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastu võtmine.

Räpina Vallavalitsus annab teada, et Räpina Vallavolikogu 20.03.2019 otsusega nr 1-3/17 jäeti algatamata Räpina vallas Räpina linnas üldplaneeringut muutva Ausamba pargi katastriüksuse (70501:005:0128) ja selle lähiala detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Sama otsuse alusel võeti vastu Räpina linna Ausamba pargi detailplaneering.

Planeeringuga hõlmatava ala suurus on 1,9 ha, maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa, alaliigiga haljasala ja parkmetsa maa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda uus lahendus Ausamba pargi kaasajastamiseks koos ehitusõiguse seadmisega uute randa teenindavate rajatiste ja teenindushoone püstitamiseks. Planeeringuga nähakse ette uute liikumissuundade asukohad ja alad, kus on võimalik tegeleda veespordi ja tervisespordiga ning koht laste alale koos mänguväljaku rajamisega. Ehitusõiguse määramine teenindushoonele tingib Võhandu jõe ehituskeeluvööndi vähendamise vajaduse planeeringualal.

Detailplaneeringu vastuvõtja ja kehtestaja on Räpina Vallavolikogu, detailplaneeringu koostamise korraldaja on Räpina Vallavalitsus (Kooli tn 1, Räpina linn, Räpina vald, e-post vald@rapina.ee), detailplaneeringu koostaja on OutSiders OÜ (Narva mnt, Tartu linn 51008, tel 53497633, e-post andres@maastikuarhitektid.ee). Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Räpina Vallavalitsuse kantseleis Kooli tn 1, Räpina linn, Räpina vald ning Räpina valla veebilehel www.rapina.ee.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11. aprillil 2019 kuni 12. maini 2019 Räpina Vallavalitsuses. Detailplaneeringu  lahendusega on võimalik tutvuda Räpina valla veebilehel http://www.rapina.ee/detailplaneeringud.