Uudised ja teated

« Tagasi

Konkurss Lastekaitsespetsialisti ametikohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud 

Lastekaitsespetsialisti

Lastekaitsespetsialisti ametikoha eesmärk on lastekaitsealase töö korraldamine Räpina vallas.

Peamised ametiülesanded:

 • Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine.
 • Sotsiaalnõustamine.
 • Lapsevanemate ja teiste lapse kasvatamisest osavõtvate isikute lepitamine lapse elukorraldust puudutavates vaidlustes.
 • Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine koostöös teiste spetsialistidega.
 • Kontaktide säilitamine hooldusele paigutatud lapse, omavalitsuse ja bioloogilise perekonnaga.
 • Eestkosteasutuse esindajana kohtule arvamuse andmine lapsevanemate vahelistes vaidlustes, lapse elukoha määramisel, lahus elava vanema osavõtu kohta lapse kasvatamisel, elatise määramisel ja hooldusõiguse küsimustes ning lapse huvide esindamine kohtus.
 • Eestkostja ülesannete täitmine vallavalitsuse eestkostel olevate laste osas.
 • Lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega koostöö.
 • Vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse korraldamine.
 • Abi osutamine hariduslike erivajadustega laste koolidest ja asenduskoduteenuselt ellu astunud noorte edasise elu korraldamisel.
 • Puuetega laste hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine.
 • Arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise kohta, abivajaduse selgitamiseks kodukülastustuste tegemine ja sellekohaste dokumentide vormistamine.
 • Teenistusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamine ning õigusaktidest tulenevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste jõudmise tagamine abivajajateni.
 • Teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine.
 • Töötamine dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja-toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste teenistuseks vajaminevate registritega.
 • Oma teenistusvaldkonna kohta statistiliste aruannete esitamine, valdkonna eelarve järgimine.Osalemine sotsiaalhoolekande arengukava koostamisel.

Teenistusse asumine esimesel võimalusel

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsealane spetsialiseerumine). Lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
 • soovitavalt teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, kohaliku omavalitsuse tegevusi reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus, soovitavalt vene keel;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus;
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus sotsiaaltöös ja avalikus teenistuses;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide valdamise ja andmekogude  kasutamise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinenud omavalitsuses;
 • koolitus-ja arenguvõimalusi;
 • Põhipalka kokkuleppel (teenistujate II palgagrupp).

Kandidaatidel palume esitada:

avaldus;
CV;
motivatsioonikiri;
haridust tõendavate dokumentide koopiad;
kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 17. aprill 2018 Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või e-posti aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

Lisateave: enel@rapina.ee, telefon 799 9501 või piret.rammo@rapina.ee, telefon 5257864.