Uudised ja teated

« Tagasi

Maamaksust 2018 aastal

Räpina vallas kehtivad Räpina Vallavolikogu 17. jaanuar 2018 määruse nr 1-2/2018/1  "Maamaksumäära kehtestamine" alusel järgmised maamaksumäärad:

  • Ühtne  maamaksumäär ( õued, mets, võsa,  muu maa) 2,0 %  maa maksustamishinnast aastas
  • Põllumajandusliku maa (haritav maa, looduslik rohumaa) maamaksumäär 1,0% maa maksustamishinnast aastas

Maamaksustamishinna arvutamise aluseks on Keskkonnaministri 30.11.2001 määrus nr 50 „Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine" ning 2001. aasta Räpina, Veriora ja Meeksi valla  ning Räpina linna maa korralise hindamise hinnatsoonide kaart. Hinnatsoonide kaartidega ja hindadega saab tutvuda maa asukohajärgses kohalikus omavalitsusüksuses ning   Maa-ameti kaardirakenduses.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksu tasujale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.

E-maksuametis/e-tollis registreeritud kasutajale, kelle e-posti aadress on Maksu- ja Tolliametile teada, saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt. See tähendab, et Maksu- ja Tolliamet edastab isiku e-posti aadressile informatsiooni maksuteate e-maksuametis/e-tollis kättesaadavaks muutumise kohta.

Juhul kui Maksu- ja Tolliametil maksumaksja e-posti aadress puudub, saadetakse teatis SMS-iga mobiilinumbrile ning kui eelnimetatud kontaktid puuduvad, siis saadetakse maksuteade paberkandjal.

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta 25. veebruariks maamaksuteadet kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama. Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade.

Maksu- ja Tolliameti kontakt üldtelefon 880 0810 , e-post info@emta.ee.

Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on ta kohustatud kirjalikult või elektroonselt teatama maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.

Kohaliku omavalitsuse piires liidetakse isiku kõik maakasutuste maksukohustused ning kui maksusumma kokku on vähem kui 5 eurot siis maksuteadet ei väljastata

E-maksuametis/e-tollis jaotise „Nõuded ja kohustused" > „Maamaks" alt leiab väljastatud maamaksuteated, maatükkide andmed, maamaksu tasumise tähtaja(d) ja summa(d).Maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Rekvisiidid maksude tasumiseks.

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks Räpina Vallavalitsusse.

Kontaktisik planeeringute ja maakorralduse spetsialist Miia Kasearu telefon 7999510 või 5063276, e-post miia@rapina.ee.