SA Räpina Sadamad ja Puhkealad

Registrinumber: 90012640
Aadress: Kooli 1, Räpina, Põlvamaa 64504
Veeb: www.rapinasadam.ee
e-post: info@rapinasadam.ee
Juhataja Margus Mumma, tel 52 51 225

Sihtasutuse hallata on Räpina Sadam, Võõpsu sadamaala ning Võhandu jõeäärne puhke-virgestusala

Sihtasutuse tegevuse eesmärk on Räpina valla sadamate ja puhkealade arendamise kaudu majandus- ja elukeskkonna mitmekesistamine ning võimaluste loomine:
1. tervislike eluviiside ja tervisespordi edendamiseks;
2. keskkonnasäästlikuks vaba aja veetmiseks;
3. puhkemajanduse ja turismi edendamiseks.

Eesmärkide saavutamiseks sihtasutus:
1. arendab ja korraldab Räpina valla sadamate ja puhkealade tegevust ja haldamist;
2. korraldab tegevusalaseid ning eesmärkide saavutamiseks vajalikke koolitusi ning teabe ja reklaami levitamist;
3. koordineerib koostööd kõigi asjast huvitatud isikute, organisatsioonide ja ühendustega;
4. võtab vastu annetusi, toetusi ja eraldisi ning omandab, valdab, kasutab ja käsutab vara;
5. korraldab Räpina valla sadamate ja puhkealade finantseerimis-, projekteerimis- ja ehitustegevust ning sellealase teabe hankimist.
6. viib ellu muud tegevust, mis on kooskõlas sihtasutuse põhikirjalise eesmärgiga.