Mittetulundustegevuse toetus

Räpina valla eelarvest toetatakse rahaliselt mittetulundustegevust kultuuri, spordi, haridus- ja noorsootöö valdkondade, külaliikumise ja seltsitegevuse edendamiseks ning koguduste muinsuskaitsealuste hoonete korrashoiuks.

TOETUSE LIIGID

Tegevustoetus - Taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus. Toetust antakse kord aastas. Taotlus tuleb igal aastal esitada hiljemalt 31. oktoobriks Räpina Vallavalitsusele, otsustamine toimub vallaeelarve menetluse käigus.
 
 
Projektitoetus - Valla kaasfinantseering ühenduse liikmetele või kogukonna ja piirkonna arengule suunatud mahukate tegevuste kaasfinantseerimiseks. Toetust antakse vastavalt võimalustele jooksvalt. Taotlus tuleb esitada Räpina Vallavalitsusele.
 
 
Ürituse või tegevuse ühekordne toetus - SA Räpina Kultuurkapital kaudu antav toetus. Taotlusvoorud toimuvad reeglina neli korda aastas. Neist antakse teada valla meediakanalite kaudu ja SA Räpina Kultuurkapital kodulehel. 
 

ERALDATUD TOETUSED

MTÜde tegevus- ja projektitoetused 2023

MTÜde tegevus- ja projektitoetused 2022

MTÜde tegevustoetused 2021

 

ÕIGUSAKTID