Korraldatud jäätmevedu

4.04.22
Setomaa ja Räpina Vallavalitsus korraldasid riigihanke Setomaa ja Räpina valdade territooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks.
Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus kuni 30.11.2025.
Alates 01.12.2020 teostab korraldatud jäätmeveo piirkonnas Setomaa ja Räpina vald segaolmejäätmete, paberi- ja
papijäätmete ning biolagunevate jäätmete vedu Setomaa ja Räpina Vallavalitsusega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada. Seni kehtinud jäätmeveolepingud muutuvad alates 1. detsembrist 2020 kehtetuks.
Jäätmeseaduses sätestatu kohaselt ei ole kirjaliku lepingu olemasolu jäätmevaldaja ja –vedaja vahel kohustuslik, kuid tõrgeteta koostöö tagamiseks ja võimalike arusaamatuste vältimiseks siiski vajalik. Saadame Teile tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo lepingu, mis on koostatud omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveoga kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Juhul kui eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, omand, kogus, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja või kinnistu nimi, postiaadress- palume Teil teha lepingus käsitsi parandus, saata e-kiri või võimalusel viige sisse muudatused iseteeninduses. Lepingu teksti sisu osas tehtavaid muudatusi vedaja ei aktsepteeri (v.a. eelpool nimetatud muudatused). Lepingusse palume lisada ka kehtivad kontaktandmed (telefoni nr, e-posti aadress, isikukood).
Jäätmeveolepingut on võimalik mugavalt allkirjastada meie iseteenindusportaalis https://eteenindus.keskkonnateenused.ee/et/index/login.
Iseteeninduse kasutamiseks on vajalik isikukoodi olemasolu kontaktandmetes. Kui saite lepingu elektrooniliselt, siis saatke see omapoolse digitaalse allkirjaga meile tagasi.
Juhul, kui saite lepingu paberkandjal ning soovite seda allkirjastada digitaalselt, siis isikukoodi olemasolul kontaktandmetes saate selle allkirjastada iseteeninduses. Isikukood on klienditeenindusele võimalik edastada e-posti või telefoni teel.
Paberkandjal allkirjastatud lepingu üks eksemplar palume tagastada aadressile Artelli 15, Tallinn 15551, AS Eesti Keskkonnateenused nimele. 
AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu, juhindudes konkreetse piirkonna veopäevast. Lisaks on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumise korral saab sobiva mahuti laenutada või osta AS-lt Eesti Keskkonnateenused. Palume meid kirjalikult teavitada jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumisest, ostu või vahetuse soovist.
Kogumismahutile esitatavate nõuetega on võimalik tutvuda vedaja kodulehel www.keskkonnateenused.ee või
klienditeeninduses aadressil Tähe 108 Tartu või omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjast. Vedaja ei saa osutada jäätmete vedu harvemini kui seda sätestavad korraldatud jäätmeveo tingimused. Segaolmejäätmete minimaalsed veosagedused on tiheasustusalal üks kord 4 nädala jooksul, hajaasustusalal üks kord 12 nädala jooksul. Paberija
papijäätmete minimaalne veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul. Biolagunevate jäätmete kohustuslik vedu toimub alates hetkest, kui seadusandlus nõuab seda (hiljemalt 01.01.2024).
Lepingu lisas 1 on märgitud uus veograafik ja Teie esimene jäätmete väljaveo kuupäev - palume tagada jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve (v.a juhul kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms, millest palume samuti vedajat ette teavitada). Arved teostatud teenuste eest esitatakse, kui on teenust osutatud vähemalt 3.60 euro ulatuses. Väiksemad arved summeeritakse ja esitatakse koondarvena, kui koondarve summa on vähemalt 3 eurot 60 senti. Kvartaalseid arveid alates 01.12.20 ei koostata.
Jäätmeveo lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat vedajale jäätmete üleandmise kohustusest graafikujärgsel veopäeval (lepingu Lisa 1). 2/2 Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku jäätmekäitluslepingus Lisa 1 ja teenust osutatakse vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. 
Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel.
Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus kohalikule omavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kohta kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Jäätmevaldaja erandkorras vabastamise korraldatud jäätmeveoga liitumisest otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Otsus jõustub omavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel (kus märgitud vabastamise kestvus), millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes omavalitsuse poolse korralduse alusel.
Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel kasutada ühist kogumismahutit, taotlevad selleks
vallavalitsuselt loa ja sõlmivad omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise lepingu ja volitavad ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.
Jäätmeveolepingu allkirjastamine on kohustuslik kõigil, kelle lepingu lisas 1 toodud tingimused erinevad kohaliku
omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja miinimumnõuetest, kes kasutavad mahutite rentimise teenust või muid
lisateenuseid, s.h. ka lisajäätmete vedu.
Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-posti aadressilt tartu@keskkonnateenused.ee, telefonilt 7 386 700 või lugeda meie kodulehelt www.keskkonnateenused.ee ("korraldatud jäätmevedu"). Klienditeenindus asub aadressil
Tähe 108 Tartu, avatud E-R 9:00-17:00.