Koduteenused

17.10.23

Koduteenus

 

Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

 

Koduteenuse tegevused

 

Koduhooldusteenus koosneb koduhooldustöötaja poolt peamiselt kliendi kodus tehtavatest tegevustest, sh: toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine, tagama hoolealusele regulaarse sooja toidu saamise võimaluse, tagama hoolealuse hügieeninõuete täitmise, esmase arstiabi korraldamine ja saatmine arsti juures, ravimite, esmaabivahendite ja invaabivahendite muretsemine, pesupesemise teenuse korraldamine, saunateenuse korraldamine, kommunaal- ja muude maksete tasumine, keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist, veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist, abi asjaajamistel erinevates ametiasutustes, kliendi eluruumide korrastamine vähemalt üks kord nädalas.

 Koduteenuste taotlemine

 

  • Koduteenuseid taotlev isik või tema seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele avalduse.

  Avalduses esitatavad andmed:

 

  1.  avaldaja ja teenuse vajaja andmed (ees- ja perekonnanimi) ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);

  2.  põhjendus teenuse vajaduse kohta.

 

 

 

  • Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda täiendavaid andmeid teenuse vajaja sissetulekute kohta.

  • Pärast avalduse või teate saamist teeb vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist kodukülastuse, mille käigus hindab hindamisinstrumendi abil koduteenuse taotleja toimetulekuvõimet ning selgitab välja koduteenuse vajaduse ja ulatuse.

  • Vajadusel hindamistulemustest lähtuvalt pöördub sotsiaaltöö spetsialist eakate puuetega isikute puhul geriaatrilise hindamise komisjoni poole või taotleb tööealisele puudega isikule isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamist.

 

Koduteenuse määramine

 

Koduteenuse vajaduse hindamise teostanud sotsiaaltöö spetsialist annab hinnangu isiku koduteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse ning osutamise viisi kohta ning teeb ettepaneku hooldusvajaduse hindamise komisjonile koduteenuse määramiseks või mittemääramiseks.

Räpina Vallavalitsus määrab hindamiskomisjoni ettepanekul koduteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse, tasumise ning osutamise viisi.

 

 

Õigusaktid:

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Räpina vallas

Täiendav informatsioon

Katrin Taimre (sotsiaalosakonna juhataja), telefon 5143178

Karmen Kukk, telefon 5143217

Eve Kivioja, telefon 5143261

Mari Kolbakov, telefon 5226173

 

 

e-post: vald@rapina.ee