« Tagasi

Härsingu kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Köstrimäe küla  Härsingu kinnistu detailplaneeringu  avalik väljapanek toimus 15.02.2016 – 29.02.2016. Planeeringu lahendust on muudetud kuna Tartu Halduskohtu 12.11.2015 kohtuotsusega tühistati  Räpina Vallavolikogu otsus nr 12  Härsingu kinnistu detailplaneeringu kehtestamise kohta. Tartu Haldusohtu seisukoht otsuse tegemisel planeeringuala piirinaabrite kaebuse alusel oli selline, et detailplaneeringus on hoonestusala määratud Võhandu jõe ehituskeeluvööndisse, mis on planeerimisseadusega vastuolus. Käesolevas planeeringus on viidud sisse muudatus kus hoonestusala jääb väljapoole Võhandu jõe ehituskeeluvööndit.

Avaliku väljapaneku ajal esitati planeeringuala piirinaabrite esindaja poolt 29.02.2016 mitmeid ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Räpina Vallavalitsus esitas 22.03.2016 piirinaabrite ettepanekute ja vastuväidete kohta oma põhjendatud seisukohad, milles kirjeldati, et planeeringu lahendust  piirinaabrite esindaja ettepanekute ja vastuväidete alusel muuta pole võimalik ega ka vajalik ning edastas need e-posti teel planeeringuala piirinaabrite esindajale.

Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 11.04.2016 Räpina Vallavolikogu saalis kell 15:00.