Teostamisel projektid

« Tagasi

Võhandu jõe uuring

Projekti eesmärgiks on välja selgitada Võhandu jõe jätkusuutlikud arenguvõimalused ja esitada soovitused jõe kasutamistingimuste seadmiseks üldplaneeringutes.

Projekti nimi: Võhandu jõe uuring
Taotleja: Räpina Vallavalitsus
Partnerid: MTÜ Võhanduveere; MTÜ Leevakk; MTÜ Spordiühing Ekstreempark.

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
1. Jõe omandiküsimuse käsitlus. Jõe võimaliku erastamisega kaasnevate mõjude analüüs.
2. Jõeliikluse põhimõtete väljatöötamine, sh veeskamiskohtade asukohtade määramine.
3. Jätkusuutliku ettevõtluse, sh puhkemajanduse võimaluste määratlemine arvestades kohapealset rikast kultuuripärandit.
4. Ajalooliste veskipaisude jm kohalikul tasandil oluliste objektide kaardistamine ja arenguvõimaluste hinnang.
5. Jõekallaste maastikuanalüüs – väärtuslikud vaatekohad ja avamaastikud, iseloomulikud ajastumaastikud.
6. Olemasolevate ja projekteeritavate kaitsealuste loodusobjektide ja rohevõrgustiku sotsiaal-majandusliku mõju hinnang kohalikule elanikkonnale.
7. Kõrgveepiiri täpsustamine.
8. Lõheliste elupaiga säilimiseks tingimuste määramine (Paidra paisust kuni Ruusa raudteesillani).

Projekti kogumaksumus
11 904 eurot
Projekti abikõlblik maksumus
10 000 eurot
Toetuse summa
8 500 eurot
Valla kohustus
3 404 eurot (sh mitteabikõlblik omafinantseering 1 904 eurot)

Projekti elluviimise aeg
01.10.2019–30.04.2020

Programm/meede
„Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" tegevus „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus", mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus.