Teostamisel projektid

« Tagasi

Räpina sadamas lossimisvõimaluste parendamine ja kalapüügivahendite hoiuplatsi ehitamine

Projekti eemärgiks on Räpina sadamas kutseliste kalurite töö hõlbustamine ja lossimisvõimaluste parendamine ning kalapaatide ja kalapüügivahendite hoiustamiseks heade tingimuste loomine, et toetada kalandussektori jätkusuutlikkust.

 

Projekti nimi: Räpina sadamas lossimisvõimaluste parendamine ja kalapüügivahendite hoiuplatsi ehitamine

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Projektiga rajatakse Räpina sadamasse kalapaatide veeskamiseks ja väljatõmbamiseks sobiliku kaldenurgaga spetsiaalne slipp ning soetatakse slipi funktsionaalsuse maksimaalseks kasutamiseks 2 kalapaadi haagist. Samuti ehitatakse kutselistele kaluritele sadama lõunamuuli ja kai vahelisele alale piiritletud, LED-valgustitega valgustatud, videokaameraga varustatud ning kruuskattega kaetud hoiuplats ja sissesõidutee.

Projekti abikõlbulik maksumus
50 498,70 eurot
Toetuse summa
47 973,76 eurot
Valla kohustused
2 524,94 eurot

Projekti elluviimise aeg
01.06.2017–31.12.2018

Programm/meede
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meede 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine". Meetme rakendusüksuseks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Projektitaotlust menetles kalanduspiirkonna kohalik algatusrühm – MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.