Teostamisel projektid

« Tagasi

Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpina vallas 2019

Räpina vallas oli võimalus esitada 04. märtsist kuni 26. aprillini 2019. aastal vallavalitsusele taotlus puudega inimese eluaseme kohandamise toetuse määramiseks.

Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid nende vajadustele vastavaks, et parandada puudega inimeste iseseisevat toimetulekut. Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute parandamine, hügieeni- ja köögitoimingute parandamine. Kohandada saab Räpina vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi või ruumide kogumit, sealhulgas abiruumid, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme (sealhulgas sugulase) omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel. Füüsiline kohandamine on puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine.

Räpina Vallavalitsusele esitati tähtaegselt 48 taotlust puudega inimese eluaseme kohandamise toetuse määramiseks. Vastav komisjon tutvus kohapeal kõikide taotluses kajastatud eluruumide hetkeolukordade ja taotleja erivajadusest lähtuvate kitsaskohtadega, mida soovitakse kohandustega lahendada. Komisjon hindas 47 nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust.  

Hindamistabeli tulemused sisestati koondtabelisse, mille alusel tekkis pingerida. Hinnang loeti positiivseks taotluste puhul, mille kaalutud keskmine hinne oli vähemalt 2,8.  Positiivse hinnangu sai 20 taotlust.

Räpina Vallavalitsus esitas 18.07.2019. aastal projektitaotluse Rahandusministeeriumile meetme „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine" II taotlusvooru Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse saamiseks. 06.08.2019. aastal sai Räpina Vallavalitsus projektitaotlus „Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpina vallas" positiivse rahastuse otsuse.

Projekti kogumaksumus: 96 015 eurot.
Toetuse summa: 81 612,75 eurot.
Räpina valla kohustuslik 15% omafinantseering on 14 402,25 eurot.

Projekti elluviimise aeg: 01.09.2019.–31.08.2021.

20 majapidamise kohanduste eelarve hinnapakkumiste alusel on 108 785,57 eurot. Ühikuhindadest ületatava osa peavad taotlejad tagama ise omavahenditest või leidma soodsama hinnapakkuja. Toetus eraldatakse Räpina Vallavalitsusele peale vastava maksetaotluse kinnitamist, kui eluruumid on nõuetekohaselt kohandatud.

Puudest tuleneva tegevuspiiranguga isikuid on 20. Puudest tuleneva tegevuspiiranguga isikute hooldamise koormusega isikuid on 14. Räpina vallas antud projekti kasusaajaid kokku on 34.

Kokku kohandusi

28

liikuvusega seotud toimingute parandamiseks

7

hügieenitoimingute parandamiseks

19

köögitoimingute parandamiseks

2