Teostamisel projektid

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste rahastamine

Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel. Programm toetas tegevusi veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide valdkondades.

Programm oli avatud kaks kuud alates 13. aprillist. Tähtaegselt, 14. juuniks 2016. a, esitati Räpina Vallavalitsusele 31 projektitaotlust. Riigihalduse ministri 17. märtsi 2016. a käskkirja nr 1.1-4/073 "Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument" punkti 11.3. kohaselt taotluste vastavuse kontrollimisel, osutusid nõuetele vastavaks 29 taotlust. Hajaasustuse programmi hindamise komisjon tutvus 17. juunil majapidamiste kitsaskohtadega kohapeal ning teostas nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamise. Komisjoni hindamise tulemusena sai positiivse hinnangu 26 projekti. Põlva maavanema 21.07.2016. a korraldusele nr 1-1/16/244 „Hajaasustuse programmi 2016. aasta vahendite Põlvamaa jaotus" ja hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes, rahuldas Räpina Vallavalitsus 22. juulil 2016. a korraldusega nr 393  „Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste rahastamine" 19 taotlust (Tabel 1). Toetusvahendite puudumise tõttu jäeti rahuldamata 7 taotlust.

Kokku eraldati toetusteks 39 943,14 eurot, millest 19 971,57 eurot rahastatakse riigieelarve vahenditest ja 19 971,57 eurot Räpina valla eelarve vahenditest.

Programmi raames kasu saavate majapidamiste ning elanike arv:

Projekti elluviimisest otseselt kasu saavate majapidamiste arv                     

15

Projekti elluviimisest otseselt kasu saavate inimeste arv                   

44

sh alla 18-aastaste isikute arv

13

 

Tegevused ja rajatavad objektid valdkondade kaupa:

1. Veesüsteemide valdkond

puurkaevu rajamine      

1

salvkaevu süvendamine/puhastamine

4

joogiveetorustiku rajamine

4

joogiveetorustiku rekonstrueerimine

1

vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine

6

vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

4

vee kvaliteedi analüüs

6

 

2. Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

omapuhasti (imbsüsteem, filtersüsteem) ehitamine       

11

kanalisatsioonitorustiku ehitamine

10

vanade heitvee kanaliseerimissüsteemide ja-seadmete likvideerimine

 2

                                                                                  
3. Juurdepääsuteede valdkond

teepõhja ja -katte ehitamine      

2

teeala kuivendamine

1