« Tagasi

Räpina linna Tartu mnt 15 detailplaneeringu avalik väljapanek

Räpina Vallavolikogu  18. juuni  2014 otsusega nr 15 on  algatatud Räpina linna Tartu  mnt 15
detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Räpina Vallavolikogu,
planeeringu koostamise korraldaja on Räpina Vallavalitsus ja planeeringu koostajaks Avek Maa
OÜ. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse seadmine uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Räpina Vallavalitsuse 8. juuli 2014 korraldusega nr 391 on jäetud algatamata keskkonnamõju
strateegilise hindamine kuna planeeringuga kavandatud tegevuste puhul pole see nõutav.
Planeeringuala asub Tartu maantee ja Võhandu jõe vahelisel alal Räpina linnas ning on suurusega
10 118  m².  Planeeringualast ligikaudu  pool  paikneb Võhandu jõe kalda  ehituskeelu  vööndis.
Planeeringuga  kavandatud  ehitised  paiknevad  väljaspool  Võhandu  jõe  ehituskeelu  vööndit.
Planeeringuala omaniku soovil on planeeringus jäetud välja täiendava juurdepääsutee rajamine
läbi naaberkruntide Tartu mnt 11a ja Tartu mnt 15a.
Planeeringu lahendus on kooskõlastatud Päästeametiga ja naaberkinnisasja omanikega ning on
kooskõlas valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul  29.04.2016  kuni  13.05.2016  Räpina
Vallavolikogu  saalis  (ruumis  nr 204)aadressil Kooli 1 Räpina linn.