Räpina linna Pargi tn 3 detailplaneeringu avalik väljapanek

Räpina linna Pargi tn 3 detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub ajavahemikul 29.05.2015  kuni 12.06.2015.  Planeeritav maaüksus on suurusega  3116 m2. Räpina valla üldplaneeringu alusel on planeeringuala juhtfunktsioon ärimaa. Planeeringu eesmärk on olemasolevale kauplusehoonele kuni 400 m² suuruse juurdeehituse püstitamiseks ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu lahendus ei muuda kehtivat Räpina valla üldplaneeringut. Planeering on vaadeldav alates 21.05.2015 Räpina valla kodulehel aadressil www.rapina.ee/detailplaneeringud ja paberkandjal valla sekretär-asjaajaja juures.