« Tagasi

Räpina linna Ausamba pargi detailplaneeringu avalik väljapanek

Räpina  Vallavolikogu  28. oktoobri  2015. a  otsusega  nr 32  on  algatatud  Ausamba  pargi
detailplaneering Räpina linnas. Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Räpina
Vallavolikogu,  planeeringu  koostamise  korraldaja  on  Räpina  Vallavalitsus  ja  planeeringu
koostajaks Arhitektuuribüroo KMK Stuudio OÜ. Planeeringu eesmärgiks on pargis olemasolevate
ja  planeeringus  ette  nähtud  uute  rajatiste  toimimiseks  vajalike  tingimuste  loomine:
liikluskorralduse  põhimõtete  määramine;  haljastuse  ja  heakorrastuse  põhimõtete  määramine;
kallasrajale avaliku juurdepääsu tagamine; kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine.
Räpina Vallavalitsuse 27. oktoobri 2015 korraldusega nr 593 on jäetud algatamata keskkonnamõju
strateegilise hindamine kuna planeeringuga kavandatud tegevuste puhul pole see nõutav.
Planeeringuala asub Vabaduse ja Võhandu tänava ning Räpina paisjärve vahelisel alal ning on
suurusega 1,9 ha. Planeeringuala paikneb Võhandu jõe ehituskeeluvööndis ja Räpina kiriku ning
kirikuaia muinsuskaitse piiranguvööndis. Planeeringuala piiriks olev Räpina paisjärv on Natura
ala.
Planeeringu lahenduse on kooskõlastatud Muinsuskaitseamet, Maanteeamet ja Keskkonnaamet.
Planeering vastab Räpina valla üldplaneeringule kui ka maakonna teemaplaneeringule.
Planeeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 29.04.2016 kuni 13.05.2016 Räpina Vallavolikogu
saalis (ruumis nr 204) aadressil Kooli 1Räpina linn.