« Tagasi

Kärbi detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja võimalused elamu ja kuni kolme abihoone
ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta maakasutuse sihtotstarvet ega katastriüksuse piire.
Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga
määratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Räpina valla üldplaneeringu
kohaselt asub planeeritav ala väikeelamu maal Võhandu jõe ehituskeeluvööndis. Kuna
planeeringuga taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist, on tegemist valla üldplaneeringut
muutva detailplaneeringuga, mille algatajaks planeerimisseaduse § 128 lõike 1 alusel ja
kehtestajaks sama seaduse § 139 alusel on Räpina Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise
korraldajaks on Räpina Vallavalitsus ning koostajaks Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ
KÄRBI DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE