« Tagasi

Jaanikeste küla Susliku katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Jaanikeste küla Susliku katastriüksuse detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.07.2016  kuni 01.08.2016.  Planeeringuala asub Räpina  vallas  Jaanikeste  külas  Võhandu  jõe Leevaku paisjärve paremkaldal ning on suurusega 9 402 m² (katastritunnus 70702:002:0342). Üldplaneeringu  kohaselt  jääb  planeeringuala metsamajandusmaa  juhtotstarbega  alale  ja  ehituskeeluvööndisse. Katastriüksuse olemasolev  sihtotstarve  on  elamumaa. Planeeringualale on kavandatud  rajada elamu kaks abihoonet ning paadisild. Hoonestuse  rajamiseks  on  vajalik ehituskeeluvööndi  vähendamine,  mistõttu  tehakse  detailplaneeringuga  ettepanek üldplaneeringu  muutmiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda  Räpina Vallavolikogu saalis (ruumis  nr  204)