« Tagasi

Vallasekretäri poolt teostatavad notariaaltoimingud

Vallasekretäri teostatavad notariaaltoimingud

Tulenevalt notariaadiseadus § 53 lg 1 p 2 võib vallasekretär teha notari asemel järgmisi tõestamistoiminguid:

 1. dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine;
 2. pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamine;
 3. pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine.

Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamine

 • Isik esitab dokumendi ärakirja või väljavõtte vallasekretärile koos originaaliga.
 • vallasekretär kontrollib ärakirja või väljavõtte vastavust originaalile ja kinnitab selle.
 • Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0,63 eurot iga lehekülje eest (riigilõivuseadus § 324).
 • Riigilõiv tasutakse tasuda vallavalitsuse kassasse või Räpina Vallavalitsuse kontole EE412200001120256432, Swedbank  EE041010402018691002 SEB Pank või EE823300334428060000 Danske Bank.
 • Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest (riigilõivuseadus § 45).

Pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja

 • Volikiri on esindatava poolt esindajale antud kirjalik dokument, mis väljendab esindaja volitust.
 • Volikirja koostamiseks ja tõestamiseks peab vallasekretäri poole pöörduma volitaja (esindatav).
 • Volitaja peab olema teo- ja otsustusvõimeline ning selgelt suutma väljendada, milliste õiguste teostamiseks ta soovib volikirja koostada. Kui volitajaks on juriidiline isik, kontrollib vallasekretär volitaja esindusõigust.
 • Volikirja koostamiseks esitatakse vallasekretärile nii volitaja kui volitatava isikut tõendav dokument.
 • vallasekretär loeb volikirja volitajale ette ja annab volitajale läbivaatamiseks. Volitaja kiidab volituse heaks, allkirjastades selle vallasekretäri juuresolekul omakäeliselt.
 • Volikiri võib olla koostatud tähtajalisena või tähtajatuna. Pensioni väljavõtmiseks antud volikiri kehtib maksimaalselt kolm aastat. Kui volikirjas pole kehtivusaega märgitud, kehtib see ühe aasta jooksul tõestamise päevast arvates.
 • Volikiri koostatakse kahes originaaleksemplaris, millest ühte säilitatakse Räpina vallavalitsuses ning teine väljastatakse volitajale.
 • Riigilõivu ei võeta pensioni saamiseks vajaliku volikirja tõestamise eest (riigilõivuseadus § 45).
 • Juhul, kui pensionär viibib ravil, võib pensioni kätte saamiseks koostatud volikirja tõestada ka statsionaarse raviasutuse juht. Sel juhul kehtib see ühekordsena 6 kuu saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks (riikliku pensionikindlustuse seadus § 44).

Pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamise

 • Avaldaja peab olema teo- ja otsustusvõimeline ning selgelt oma tahet väljendama.
 • Avaldaja esitab avalduse tõestamiseks vallasekretärile oma isikut tõendava dokumendi ning isiku, kelle arveldusarvele pension või toetus soovitakse kanda, nimi, isikukood, arveldusarve number konkreetses pangas).
 • vallasekretär loeb avalduse avaldajale ette ja annab avaldajale läbivaatamiseks. Avaldaja kiidab avalduse heaks, allkirjastades selle vallasekretäri juuresolekul omakäeliselt.
 • Avaldus koostatakse ühes originaaleksemplaris, mida säilitatakse Räpina vallavalitsuses.
 • Avaldajale väljastatakse originaalakti alusel koostatud ja vallasekretäri poolt tõestatud ärakiri.
 • Riigilõivu ei võeta pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamise eest (riigilõivuseadus § 45).