CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Piret Paulson 799 9502; 5340 6636 Vastuvõtt
E 9-12
Jurist Merike Kuklase 799 9521; 527 2607 Vastuvõtt
N 9-12
Registripidaja Viigi Oru 799 9519 Vastuvõtt
E-R 9-12
Volikogu sekretär Eva Morel 799 9509 Vastuvõtt
E 13-16; T 9-12
kantseleispetsialist Ene Tammekun 730 3431 Vastuvõtt
E - N 8-13
Sekretär-asjaajaja Maire Vahala 799 9500 Vastuvõtt
E - R 9-12 ja 13-16
Arhivaar Piret Sermandi 795 8333 Vastuvõtt
E - R 9-12 ja 13-16
IT- juht Aleksei Raud 511 2256
IT spetsialist Marko Hint 5229932
Räpina vallakantselei on Räpina Vallavalitsuse kui omavalitsuse ametiasutuse struktuuriüksus.
Vallakantselei ülesanne on korraldada Räpina Vallavalitsuse asjaajamist, koordineerida õigusalast tegevust, personalitööd ja täita riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid.
 
Vallakantselei tegevusvaldkonnad on:
 • vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusalase tegevuse korraldamine;
 • asjaajamise korraldamine ja arendamine;
 • personalitöö korraldamine;
 • riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täimine. 
Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusalase tegevuse toetamisel täidab vallakantselei järgmisi ülesandeid:
 • arvamuse andmine vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide ja muude otsuste ning dokumentide eelnõude vastavuse kohta seadustele ja normitehnika nõuetele ja ettepanekute tegemine eelnõude   vastavusse viimiseks seaduste ja nõuetega;
 • vallavalitsuse õigusaktide avaldamine ja avalikustamine;
 • arvamuse andmine vallavalitsuse sõlmitavate lepingute projektide ja koostatavate dokumentide eelnõude vastavuse kohta seadustele ja ettepanekute tegemine nende seadusega vastavusse viimiseks;
 • volikogu liikmete, vallavanema, vallavalitsuse liikmete ja valla ametnike juriidiline nõustamine;
 • vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmise järelevalve;
 • valla, vallavolikogu ja vallavalitsuse kohtus esindamise korraldamine.
Vallakantselei täidab asjaajamise korraldamisel ja arendamisel järgmisi ülesandeid:
 • vallavalitsuse asjaajamiskorra, dokumentide loetelu ja muude asjaajamisalaste dokumentide eelnõude ettevalmistamine;
 • vallavalitsuse asjaajamise ja dokumentide arhiivinduse korraldamine ning ettepanekute tegemine vallavalitsuse teenindamiseks ja vallakantselei ülesannete täitmiseks asjaajamises vajalike infosüsteemide arendamiseks ja teenindamiseks;
 • vallavalitsuse dokumendiregistri pidamine;
 • vallavalitsuse istungite, nõupidamiste materjalide ning vallavalitsuse ja vallavanema õigusaktide ning vallavalitsuse protokollide väljaandmise korraldamine;
 • vallavalitsuse istungite ja nõupidamiste ettevalmistamine ja korraldamine;
 • arhiivitöö korraldamine ning arhiivindust reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamise korraldamine;
 • digitaalsele asjaajamisele ülemineku koordineerimine;
 • valla ametnike juhendamine asjaajamises ja arhiivitöös.
Vallakantselei ülesanded personalitöö korraldamisel:
 • personalitööga seotud organisatsiooniliste dokumentide (sisekorraeeskiri, töölepingud, ametijuhendite ja tööjuhendite koostamisel osalemine ja töö koordineerimine, jms);
 • valla ametiasutuste struktuuri ja personalitööga seotud töökorraldust puudutavate üldkäskkirjade ning personali- ja üldkäskkirjade eelnõude ettevalmistamine;
 • värbamisprotsessi, teavitamise korraldamine;
 • osalemine läbirääkimistel ametnike teenistustingimuste ja abiteenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide töölepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise tingimuste üle;
 • vallavalituse konkursi- ja atesteerimiskomisjoni teenindamine;
 • vallavalitsuse teenistujate personali- ja puhkusearvestuse pidamine;
Vallakantselei täidab riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud järgmisi ülesandeid:
 • rahvastikuregistri pidamisega seotud toimingud;
 • notariaaltoimingud;
 • majandustegevuse registri toimingud;
 • aadressiandmete süsteemis andmete korrastamine.

Räpina Vallavalitsuse asjaajamiskord