Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Veriora piirkonnas vee-ettevõtja määramine

 

Alates 01.06.2019a on Räpina vallas määratud Veriora ja Leevi reoveekogumisaladel veemajanduse operaatoriks AS Revekor. Seni oli vee-ettevõtja määramata, kuid oluliseks peeti, et vallas on kõik piirkonnad ühe vee-ettevõtja all. Varasid veel üle pole antud, kuid opereerimisega alustasime. 

Räpina vallas kehtivad korrad ja eeskirjad: 

alates 01.06.2009 Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise kord; 

alates 31.05.2014 Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri; alates 02.07.2018 Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029; 

alates 19.10.2018 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri; 

alates 22.03.1999 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (uus redaktsioon 01.07.2018). 

Nüüd püüame neid rakendada ka liitunud piirkondades. Esmalt alustame sellest, et kõik kasutatud vee- ja kanalisatsiooni kogused oleksid mõõdetud. Mõõtmine on aluseks arvete esitamisel, aruannete koostamisel ja abirahade taotlemise analüüsil. 

Mõõturi paigaldamiseks valmistab kinnistu või korteri omanik ette mõõtesõlme selliselt, et vee-ettevõte saab mõõturi paigaldada ja plommida. Seejärel sõlmime teenuse kasutamise lepingu. 

Oleme esitanud juba juunikuu tarbimiste kohta arved ja arusaamatusi on palju. 

 

Teenuse hind uutes piirkondades 

Konkurentsiamet kooskõlastas meie teenuste hinnad 15.05.2015a otsusega nr 9.1-3/15-007. Otsusega saab tutvuda AS Revekor kodulehel ja Konkurentsiameti kodulehel. Oleme kooskõlastanud Konkurentsiametiga ka otsuse, et rakendada Veriora ja Leevi piirkondades sama hinda, sest uut hinnataotlust ei saa esitada enne kui on ülevaade, s.t. on mõõdetud liitunud piirkondade teenuste maht. Oma kogemustest võin öelda, et väikeste piirkondade hinnad on kõrgemad ja uue taotlusega hind tõuseb. 

 

Vee kvaliteet 

Olen tutvunud Leevi ja Veriora piirkondade vee erikasutuslubadega. Loas on kirjas, et on tehtud aastaid ettekirjutisi vee kvaliteedi kohta ja antud tähtajad meetmete rakendamiseks. Tänaseni on need probleemid lahendamata. Nüüd, kui operaatorina tegutseb AS Revekor, tuleb meil alustada kõigega otsast peale. Täpne koguste mõõtmine on aluseks veetöötlussõlmede ehitamiseks, et kulutused seadme valikul ja hiljem hooldusel oleksid minimaalsed. Reoveepuhastite projekteerimisel on samuti aluseks reovee hulk ja reostuskoormus. 

 

AS Revekori, kui operaatori, kohustused 

  • Varustama objekti: Joogiveega vastavalt kehtivatele ISO 9308- 1:2000 (E) normidele. 

  • Kindlustama veesisendis, objekti asukohas kehtestatud majandusjoogivee surverežiimi. 

  • Vastu võtma kanalisatsiooni: olme-ja tehnoloogilised heitveed. 

  • Teatama teenuste tariifide muudatustest Ostjale vastavalt ÜVK seadusele massiteabevahendite kaudu. 

 

Veetarbija kohustused. 

  • Alustama vee eest tasumist sellest päevast, kui vesi juhitakse objekti veevõrku. Veemõõtja näit tuleb teatada kuu 30. kuupäevaks. Kui Tarbija ei ole teatanud veemõõtja näitu, toimub arvestus tehniliste kulunormide alusel. 

  • Vee eest tasumine peab toimuma 20 päeva jooksul arve väljasaatmisest. Nimetatud tähtaja ületamisel tasub Tarbija AS Revekorile viivist 0,06% arve summast iga tasumise tähtaega ületava kalendripäeva eest. 

  • Kui Tarbija tarbitav veekulu väljub veemõõtja lubatud mõõtepiirkonnast, on Tarbija kohustatud veemõõdusõlme ümber ehitama vastavalt ettekirjutusele. Kui Tarbija ei järgi vastavat ettekirjutust, toimub veekulu arvestus tehnilise arvestuse järgi. 

 

 

Vilja Kvetkovski, 

AS Revekor juhataja