Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Teade korteriühistutele

Räpina valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekute küsimine.

Räpina Vallavalitsus annab teada, et on valminud Räpina valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu.

Planeerimisseaduse § 76 lõike 2 kohaselt kaasatakse üldplaneeringu koostamisse muuhulgas isikud, kelle õigusi planeering võib puudutada, samuti isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud ning isikud ja asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või üldplaneeringu elluviimise või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Kuna Räpina vallas on ligikaudselt 155 korteriühistut (mittetulundusühingud), siis on vallavalitsusel keeruline tuvastada konkreetset isikute ringi, kes sooviksid olla kaasatud.

Eeltoodust tulenevalt palun kõigil korteriühistutel, kellel on põhjendatud huvi olla kaasatud anda sellest teada Räpina Vallavalitsusele.

Eelnõu kohta põhjendatud ettepanekuid saate esitada kuni 31.10.2019.

Ettepanekud palun esitada kirjalikult Räpna Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@rapina.ee

või kirjalikult Räpina Vallavalitsus Kooli tn 1 Räpina linn 64504.

 

Miia Kasearu
Planeeringute ja maakorralduse spetsialist
5063276, 799 9510