Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina valla uue üldplaneeringuga tutvumine

Räpina valla uue üldplaneeringu koostamine on algetapis. Toimunud on alusmaterjalide koondamine ja analüüs, lähteseisukohtade kujundamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) kavatsuse väljatöötamine. 

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus on esitatud ettepanekute saamiseks  valitsusasutustele, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi üldplaneering käsitleb, ja planeeringualaga piirnevate kohaliku omavalitsuse üksustele ning isikutele, kes on soovinud olla kaasatud ja kogukondi esindavatele MTÜ-dele ja SA-le.

Lähteseisukohtade ja KSH kavatsuse välja töötamise kavaga saab tutvuda valla veebilehel http://www.rapina.ee/uldplaneering.