Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Teade veeteenuse hindade muutusest alates 01.09.2022 AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkondades

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141. Veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS Emajõe Veevärk, et alates 01.09.2022 hakkavad kehtima uued hinnad vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest.

 

Konkurentsiameti otsusega 13.07.2022 nr 9-3/2022-018 on kooskõlastatud AS Emajõe Veevärk uued veeteenuse hinnad (ühe m3 kohta eurodes) alljärgnevalt:

 

 

Hind kuni 31.08.2022

Hind alates 01.09.2022

Nr.

Tegevuspiirkonnad välja arvatud Elva linn

hind käibemaksuta

hind käibemaksuga

hind käibemaksuta

hind käibemaksuga

1.

tasu vee eest

1,331

1,597

1,426

1,711

2.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp

1,938

2,326

2,085

2,502

3.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp

2,664

3,197

3,095

3,714

 

Võttes arvesse elektrienergia hindade suurt kõikumist viimase aasta jooksul, viimaste kuude kasvutrendi ja tuleviku prognoosimatust on Konkurentsiamet kooskõlastanud AS Emajõe Veevärk hinnataotluse. Hinnataotlus oli vajalik, sest kehtiv hind ei vastanud enam ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 sätestatud alustele.

 

Kuna pool aastat tagasi veeteenuse hinnataotluse koostamise ajal oli elektribörsi Nord Pool 6 kuu keskmine börsihind (98,72 EUR/MWh) võrreldes tänasega madalam siis hetkel kehtivas veehinnas on elektrikulu endiselt alahinnatud. Lisaks lülitab AS Emajõe Veevärk veeteenuse hinda Konkurentsiameti järelevalvetasu tulenevalt ÜVVKS § 1 lg 12 mille määr on 0,2% veeteenuse müügitulult ning see kohustus tuleb vee ettevõtjal tasuda iga aastaselt riigieelarvesse konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.

 

Pärast uue veehinna kehtestamist 2022 veebruaris on elektrihind kõigil kuudel püsinud kõrgemana kui see oli veehinna taotluse ajal veehinnas Konkurentsiameti poolt lubatud. Kuna elektrikulu moodustab AS Emajõe Veevärk kogukuludest ligikaudu 25% siis antud sisendi kallinemine toob paratamatult kaasa ka veehinna kallinemise, kuna meil on kohustus tagada elutähtsa teenuse jätkusuutlikkus siis ei ole võimalik elektrikulu suurenemist katta investeeringute raha arvelt.

 

Arvestades, et elanik tarbib keskmiselt 70 liitrit ööpäevas ehk 2,2 kuupmeetrit kuus siis kulu suurenemine pärast hinnatõusu inimese kohta on 0,64 eurot koos käibemaksuga. Kui Tartu maakonnas oli 2020. aasta andmetel leibkonnaliikme sissetulek 842 eurot siis uute hindade alusel kujunev kulu leibkonnaliikme kohta on 9,26 eurot ehk 1,10% leibkonnaliikme sissetulekust. Eestis aktsepteeritakse kulu kuni 2,5% ja Euroopas kuni 4%.

 

 

AS Emajõe Veevärk