Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina valla spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2022. a taotlusvoor avaneb 1. märtsil

 

Tähtpäevast varem või hiljem esitatud taotlused tagastab Räpina Vallavalitsus läbi vaatamata! 

Toetuse taotlemiseks tuleb spetsialistil esitada taotlusvorm koos lisadega digitaalselt allkirjastatuna e-postiaadressile ingrid.joosep@rapina.ee

 

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega, et hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, et aidata seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.

 

Toetuse taotleja ehk spetsialist peab vastama järgmistele tingimustele:
1) tal on piirkonna majandusarengu seisukohast vajalik haridus, väljaõpe või töökogemus;
2) tal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
3) tal on piirkonnas (Põlva-, Võru- või Valgamaal) tegutseva ettevõtjaga dokumentaalselt tõendatav töösuhe, ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja.

Ettevõtja on äriseadustiku § 1 kohaselt füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus, ning äriühing: täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu.

Avalikus sektoris, sihtasutuses ning mittetulundusühingus töötavad spetsialistisid nimetatud toetusmeetme alla ei kuulu.

 

Toetust võib kasutada eluruumiga seotud ehitustöödeks ja eluruumi ostmiseks.

Toetatakse järgmisi ehitustöid:
1) eluruumi üldehitustööd, sh ümberehitamine, osa asendamine samaväärsega, laiendamine;
2) elektritööd, sh eluruumi elektrivõimsuse tõstmine, eluruumi sisesed elektritööd, elektritööd liitumispunktist majani;
3) hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, sh vee- ja kanalisatsioonitööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd), küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd);
4) hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sh soojusvarustusega seotud tööd (va korterid).

Eluruum, millele toetust taotletakse, peab asuma Räpina vallas ning olema kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast alates spetsialisti omandis ning ka tema alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

 

Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse toetus võrdsetes osades on ühe spetsialisti eluruumi kohta kokku kuni 67 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Spetsialisti omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida antud meetmest ainult üks kord. Toetuse minimaalne suurus on 2000 eurot ja maksimaalne suurus 10 000 eurot ühe eluruumi kohta.

Projekti periood kestab toetuslepingu sõlmimisest toetuslepingus määratud ajani, mis ei ole hilisem kui taotlusvooru aastale järgneva aasta 31. oktoober, see tähendab 2022. aastal eraldatud toetuste puhul kuni 31.10.2023. a.

 

Taotlusega koos esitatavad lisad:
1) vormikohane projekti eelarve;
2) tööandja kinnitus (esitavad ettevõttes töötavad isikud);
3) väljavõte töötamise registrist (esitavad ettevõttes töötavad isikud);
4) kui spetsialist ei ole eluruumi ainuomanik, siis eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek, milles nõustutakse toetuse taotlemisega;
5) üks hinnapakkumine, kui eluruumi ehitustööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla 5000 eurot, ning kaks võrreldavat hinnapakkumist, kui eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on rohkem kui 5000 eurot. Hinnapakkumises peavad olema välja toodud materjalide maksumus, tööde maksumus. Kui võrreldavate hinnapakkumiste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid. Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise kulu kohta. Hinnapakkumine võiks kehtida kuni 6 kuud;
6) eluruumi ostmise korral notariaalne ostu-müügieelleping;
7) eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehitusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1(võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist).

 

Taotluste hindamine toimub vastavushindamise raames, st kontrollitakse toetuse taotleja ja taotluse vastavaust toetusmeetme nõuetele. Nõuetele vastavad taotlused rahastatakse taotluste laekumise järjekorra alusel kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite jätkumiseni.

2021. aasta taotlusvoorus on Räpina vallale ette nähtud riigi poolne toetus 20 280 eurot, koos valla  poolse finantseeringuga eraldatakse spetsialisti eluaseme toetusteks vähemalt 40 560 eurot.

 

Toetusmeetme tingimused on kinnitatud riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" ning Räpina Vallavolikogu 20.05.2020 määrusega nr 11 „Räpina valla spetsialisti eluaseme toetuse määramise kord"

Kontaktisik taotluste menetlemisel on arendusspetsialist Ingrid Joosep
ingrid.joosep@rapina.ee, 514 1373.

 

Ingrid Joosep,
Räpina valla arendusspetsialist