Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursid Räpina valla kõrgematele tunnustustele

Tänavu novembrikuus, taasiseseisvumisjärgse Räpina valla 30. aastapäeval, omistatakse valla silmapaistvatele kodanikele aukodaniku tiitel ning kuld- ja hõbemärgid.


Räpina valla aukodaniku tiitel antakse austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt valla arengut. Aukodanikuks nimetatakse reeglina Räpina valla kodanikke, erandina võib aukodaniku nimetuse andmiseks esitada ka inimesi väljastpoolt valda, kellel on Räpina valla ees olulisi teeneid. Aukodaniku nimetuse võib anda ka postuumselt. Aukodanikuks nimetamise ettepanekul peab olema vähemalt viiekümne Räpina valla kodaniku toetus.


Räpina valla kuldmärk antakse füüsilisele isikule eesmärgiga avaldada tunnustust suure panuse eest Räpina valla arengusse või märkimisväärsete teenete eest Räpina valla maine tõstmisel. Kuldmärgi andmise võib algatada vallavalitsus omal initsiatiivil või tuginedes juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud ettepanekule. Räpina valla hõbemärk antakse füüsilisele isikule eesmärgiga avaldada tunnustust kauaaegse tulemusliku töötamise eest volikogus, vallavalitsuses, valla hallatavas asutuses, valla asutatud mittetulundusühingus või sihtasutuses. Hõbemärgi andmise ettepaneku võivad teha volikogu liikmed, vallavalitsus, valla hallatavad asutused, valla asutatud mittetulundusühingud ja sihtasutused.


Aukodaniku tiitli ning kuld- ja hõbemärgi andmised otsustab Räpina Vallavolikogu.


Kandidaatide esitamiseks vajalike dokumentide loetelu ja muu täpsema info leiab Räpina valla tunnustuse avaldamise korrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/428112018041.


Lisaks nimetatud tunnustustele on jooksvalt võimalik esitada kandidaate Räpina valla aukirjale või Räpina valla tänukirjale.

 

Täpsem info Räpina valla tunnustuse avaldamise korras: https://www.riigiteataja.ee/akt/428112018041.


Kirjalikke ettepanekuid tunnustustele oodatakse Räpina Vallavalitsuse kantseleisse (Kooli 1, Räpina 64504) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@rapina.ee hiljemalt 18. oktoobriks 2021.


Foto (autor: Andrus Karpson): Viimati anti Räpina valla aukodaniku tiitel välja 2016. aastal. Toona pälvis selle aastakümneid Räpina Ühisgümnaasiumi juhtinud Oskar Tuvik, kes on olnud ka Räpina Linnavolikogu ja Räpina Vallavolikogu esimees. 

 

Lisateave:
Kertu Anni
kultuuri- ja sporditöö spetsialist
Räpina Vallavalitsus
tel: 524 9190
e-post: kertu.anni@rapina.ee