Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Räpina vallas on täienenud

Räpina Vallavolikogu võttis 25. augustil 2021 vastu uue avalike ürituste korraldamist reguleeriva määruse, mis kehtib alates 4. septembrist 2021. Palume sündmuste korraldajatel uue määrusega tutvuda, kuna muudatused avaliku ürituse loa taotlemisel ja sündmuste läbiviimisel on märkimisväärsed.

 

 

Uue määruse peamine eesmärk on juurutada Räpina vallas uus süsteem seoses avalike ürituste korraldamisega ja neist teavitamisega. Loodava praktika puhul on nn lihtsamate avalike sündmuste (millega ei kaasne nt lõkke tegemist, ilutulestikku, riigiteede sulgemist, alkoholi müüki vms) puhul edaspidi võimalik esitada Räpina Vallavalitsusele teatis ja kui kõik on korrektne, siis sellega menetlus piirdub. Teatise esitamise võimaluse loomine lihtsustab korraldaja ettevalmistusi ja samas vähendab bürokraatiat Vallavalitsuse poole pealt. Samas, jätkuvalt tuleb taotleda avaliku ürituse luba sündmustele, mis vastavad nimetatud määruse § 8 lg 2 toodud tingimustele ühes või mitmes punktis (s.o. nt ülal näited).

 

Oluline muudatus on ka keskkonnahoiualaste tingimuste ja soovituste sissetoomine eesmärgiga vähendada sündmuste ökoloogilist jalajälge. Need tingimused ja soovitused toovad kaasa suurema tähelepanu prügi liigiti sorteerimisel, korduskasutatavate nõude kasutamise jm.

 

Lisaks on uus määrus seni Räpina vallas kehtinud avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuetega võrreldes oluliselt detailsem ja konkreetsem. Näiteks on selgemalt välja toodud kuna ja millised lisadokumendid (nt asendiplaan) või kooskõlastused vajalikud on (nt Keskkonnaamet, Politsei- ja Piirivalveamet jne). Samuti on täpsemalt kirjeldatud taotlemise ja menetlemise protsessid ning selgesõnaliselt väljendatud rollide jagunemine kolmandate osapoolte teavitamisel ja kooskõlastuste võtmisel.

Uue määruse ning teatise ja loa taotluse vormid leiab Räpina valla kodulehelt: https://www.rapina.ee/avalikuduritused.

 

Lisainfot annab Räpina Vallavalitsuse kultuuri- ja sporditööspetsialist Kertu Anni tel 524 9190 või e-postil kertu.anni@rapina.ee.