Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

KIK toetab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist

Kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavuse tagamiseks ning reovee nõuetekohaseks kokku kogumiseks ja puhastamiseks toetab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) reoveekogumisaladele vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist.

Toetusvooru eelarve on 17 miljonit eurot. Taotlusi võtab KIK vastu jooksvalt kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb pidada, et projekti perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2023.

2020. aasta oktoobri seisuga on eelarvest rahastusotsustega kaetud juba 11,3 miljonit eurot. Väljamakseid on teostatud summas 8,5 miljonit eurot.

Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal. Seda saab kontrollida KIKi veebilehel asuvast otsingumootorist. Elamu peab asuma reoveekogumisalal, st aladel, kus kohalik omavalitsus on reoveekogumisalad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas ette näinud ja keskkonnaminister need kinnitanud. Reoveekogumisalal on inimesi rohkem ja potentsiaalne reostuskoormus suurem.


Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Üle 2000 tarbijaga reoveekogumisala

Alla 2000 tarbijaga reoveekogumisala

Elamu ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Elamu ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Elamule kogumismahuti rajamine

Elamule kogumismahuti rajamine

 

Elamule omapuhasti rajamine

Toetust ei anta:

 • elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks;
 • varasemalt teostatud tööde rahastamiseks;
 • hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks;
 • pärast 21.05.2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot (vt tabel).

Toetatav tegevus

Abikõlblik summa €

Toetuse summa €

Kinnistu liitumistorustiku pikkus ühisveevärgi liitumispunktist või ühiskanalisatsiooni liitumispunktist elamu ühenduspunktini on alla 10 m ja liitutakse nii ühisveevärgi kui ka kanalisatsiooniga

 

 

2722,00

 

 

1796,00

Kinnistu liitumistorustiku pikkus ühisveevärgi liitumispunktist või ühiskanalisatsiooni liitumispunktist elamu ühenduspunktini on alla 10 m ja liitutakse ainult ühe teenusega

 

2093,00

 

1382,00

Kinnistu liitumistorustiku pikkus ühisveevärgi liitumispunktist või ühiskanalisatsiooni liitumispunktist elamu ühenduspunktini on 10–20 m ja liitutakse nii ühisveevärgi kui kanalisatsiooniga

 

 

4119,00

 

 

2718,00

Kinnistu liitumistorustiku pikkus ühisveevärgi liitumispunktist või ühiskanalisatsiooni liitumispunktist elamu ühenduspunktini on 10–20 m ja liitutakse ainult ühe teenusega

 

3173,00

 

2094,00

Kinnistu liitumistorustiku pikkus ühisveevärgi liitumispunktist või ühiskanalisatsiooni liitumispunktist elamu ühenduspunktini on 20 m või rohkem ja liitutakse nii ühisveevärgi kui kanalisatsiooniga

 

 

5745,00

 

 

3792,00

Kinnistu liitumistorustiku pikkus ühisveevärgi liitumispunktist või ühiskanalisatsiooni liitumispunktist elamu ühenduspunktini on 20 m või rohkem ja liitutakse ainult ühe teenusega

 

4079,00

 

2692,00

Kogumismahuti või omapuhasti rajamine või ümberehitamine

1716,00

1132,00

 

Taotlust on võimalik esitada struktuurfondide e-keskkonna https://etoetus.struktuurifondid.ee kaudu või täites KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormi ning esitades see e-posti teel (info@kik.ee) või posti teel (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn).

Taotlemisel tuleb KIKile esitada taotlusvorm koos vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimustega, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.

Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta viie aasta perspektiivis. Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse abil.

Projekti koordinaatorite kontaktid, meetme õigusaktid, dokumendid, juhised, teavitusplakat jm info on kättesaadav KIKi veebilehelt.

Mida tuleb silmas pidada:

 • Töödega ei tohi alustada enne KIK-ilt otsuse kättesaamist.
 • KIK vaatab taotlused üle 90 kalendripäeva jooksul.
 • Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.
 • Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega.
 • Üldjuhul võib ühe kinnistu kohta esitada ühe taotluse.
 • Kui ühele kinnistule on rajatud mitu elamut ja igaühe jaoks on välja ehitatud eraldi liitumispunkt, siis on lubatud ühe kinnistu kohta esitada vastav arv taotlusi.
 • Korterelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsiooni puhul võib esitada nii mitu taotlust, kui on kinnistule liitumispunkte rajatud.
 • Kui kinnistu jaoks ehitatakse pärast toetuse saamist ja projekti elluviimist liitumisvõimalus ka teise teenusega, on lubatud esitada uus taotlus.
 • Kui pärast ühisveevärgiga liitumist ilmneb vajadus kogumismahuti või omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks, on lubatud esitada uus taotlus.
 • Teise isiku arvelduskontole makstakse toetust, kui selleks on esitatud KIKile volitus, mis on digitaalselt allkirjastatud, esitatud KIKi kontoris või notariaalselt tõestatud.

 

Ester Lemats,
Räpina valla arendusspetsialist