Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina valla üldplaneeringu ja KSH orienteeruv ajakava

Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamine toimub kohaliku omavalitsuse spetsialistide, avalikkuse ja erinevate huvigruppide koostöös. Kuna üldplaneeringu koostamisel osaleb lai ring spetsialiste ja huvilisi ning käsitletakse väga erinevaid teemasid, on täpse ajakava koostamine võimatu. Samuti tuleb arvestada, et protsessi kulgu võib mõjutada Vabariigi Valitsuse ühisavaldused ja otsused seoses COVID-19 viiruse levikuga.

Alljärgnev tabel kajastab seetõttu üldplaneeringu ja KSH orienteeruvat ajagraafikut, mis võib protsessi käigus muutuda.

ÜP ja KSH etapid

Toimumise aeg/täitmine

ÜP ja KSH algatamine

20.06.2018 otsusega nr 1-3/31

Lepingu sõlmimine Töö teostamiseks

22.04.2019

Avakoosolek Räpina linnas

02.05.2019

Planeeringualaga tutvumine, väärtuste kaardistamine

04.-05.06.2019

ÜP analüüside teostamine, mis on sisendiks eskiisi koostamisele (väärtuste kaardistamise ringsõit, ettevõtluskeskkonna analüüs, olemasoleva olukorra analüüs)

Mai – september 2019

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) eelnõude koostamine, ametkondadelt ettepanekute küsimine (PlanS § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutelt ja asutustelt), laekunud ettepanekute põhjal dokumendi täienamine (vajadusel), dokumendi avalikustamine veebilehel

Mai – detsember 2019

ÜP esialgse eelnõu väljatöötamine

September 2019 – september 2020

ÜP esialgse eelnõu läbiarutamine piirkondades

Oktoober 2020

ÜP eelnõu väljatöötamine, KSH aruande eelnõu koostamine. ÜP ja KSH eelnõu avalikustamine, sh avalikud arutelud

November 2020 – veebruar 2021

ÜP ja KSH aruande eelnõu täiendamine vastavalt avaliku väljapaneku tulemustele

Märts 2021

Planeeringu kooskõlastamine, täiendamine kooskõlastuste ja arvamuste alusel, vastuvõtmine

 

Märts – juuni 2021

Planeerimisettepaneku avalik väljapanek, täiendamine, järelevalve ja heakskiit

Juuli – detsember 2021

 

Planeeringu kehtestamine

Detsember 2021