Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina valla üldplaneeringu koostamine

Üldplaneeringu koostamine on jõudnud eskiislahenduse väljatöötamise etappi – täpsustame,  kus on sobilikud piirkonnad ettevõtluseks (sh nende laiendamiseks), elamuehituseks, puhkamiseks ja vaba aja tegevusteks, millised maa-alad säilitatakse põllumajanduslikul eesmärgil, kuhu on vajalik planeerida täiendavalt kergliiklusteid, juurde- või ülepääse jne. Räpina vald koostöös osaühinguga Hendrikson&Ko tänab kõiki, kes üldplaneeringu koostamisel kaasa mõtlevad ning oma ettepanekuid ja ideid esitavad. Ootame ka edaspidi kohalike elanike, maaomanike jt huvitatud isikute poolt aktiivset kaasalöömist üldplaneeringu koostamisel. Kui Sul on ettepanekuid, mida üldplaneeringuga saab Sinu hinnangul lahendada, suunata või millele tuleks tähelepanu pöörata, esita need kas vallavalitsusele e-kirjaga vald@rapina.ee või üldplaneeringu veebirakenduse kaudu aadressil http://hendrikson.ee/maps/Räpina-vald/. Veebirakenduses kasuta selleks ideekorje alajaotust. Esialgse eskiislahenduse loodame valmis saada 2020. a. kevadeks. Hetkel on veel täpsustamisel ka üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse dokument ning isikutelt ja asutustelt laekunud ettepanekutele vastuskirjade koostamine. Dokumendi koos  esitatud ettepanekutega ning valla seisukohtadega avalikustame valla veebilehel detsembrikuu jooksul. Miia Kasearu planeeringute ja maakorralduse spetsialist