Uudised ja teated

Räpina joogivee kvaliteedist

Terviseameti Lõuna regionaalosakond teostab riiklikku järelevalvet rahvatervise rahvatervise seaduse ja veeseaduse alusel joogivee valdkonnas ning kogub ja töötleb joogivee andmeid joogivee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta. 
Ameti järelevalve all oli 2018. aasta lõpu seisuga Räpina valla haldusterritooriumil kaks joogivee käitlejat (AS Revekor ja Emajõe Veevärk OÜ ) kokku 9 veevärki. 
Ameti järelvalve tulemustel  on joogivee käitlejad taganud joogivee analüüside teostamise vastavalt Terviseameti Lõuna  regionaalosakonna Põlvamaa esinduse kooskõlastatud joogivee kontrolli kavadele.
Samuti on teostatud vajalikud põhjavee uuringud vastavalt joogiveeallika kontrolli kavadele. 
Joogivee kvaliteeti kontrollib regulaarselt joogivee käitleja ja pisteliselt Terviseamet.
 
Räpina Räpina valla ühisveevärkide vesi vastab määruse nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. Joogivesi on tarvitamiseks kõlbulik ja tervisele ohutu. 
Analüüside tulemustega saate tutvuda joogivee terviseohutuse infosüsteemis (VTI)  http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
 
Terviseamet