Uudised ja teated

Talvisest lumetõrjest Räpina vallas

Talihooldustöid  Räpina valla erateedel  teostatakse Räpina Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 1-2/31 erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise korra alusel.

Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad rahvastikuregistri andmetel alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ja mis vastavad järgmistele tingimustele:

1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,2-meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid;

2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast ühe meetri laiuselt;

3) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;

4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist;

5) majapidamisel on kehtiv leping korraldatud jäätmeveoga.

Tasuta lumetõrjet ei teostata:

1) kui tee ei vasta eelpool toodud tingimustele;

2) kui õueala asub avalikust teest vähem kui 50 meetri kaugusel;

3) õuealal;

4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;

5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara;

6) kui erateel on liiklus keelatud keelumärgiga.

Tasuta lumetõrjet alustatakse hiljemalt 12 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 10 cm.

Tasuta lumetõrjet ei teostata kui (huvitatud isik) kinnistu omanik on esitanud sellekohase avalduse sooviga nimetatud kinnistul mitte teostada lumetõrjetöid.

Räpina valla erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord on kättesaadav valla koduleheküljel www.rapina.ee

Taivo Kaldoja

Räpina Vallavalitsuse teedespetsialist