Uudised ja teated

Üksi elava pensionäri toetus

Sotsiaalkindlustusamet teavitab, et 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja pärast andmete kontrollimist registrites.

Toetus makstakse pensionärile, kes vastab perioodil 1. aprill kuni 30. september kõigile järgmistele tingimustele:

-          olema vanaduspensionieas

-          elama üksi rahvastikuregistri andmetel

-          kätte saadava pensioni suurus jääb alla 470 euro

Kui kontrollperioodi 01.04-30.09 jooksul täitub pensioniiga, või on mõned kuud keegi samale aadressile registreeritud, siis sellel aastal ei ole õigust üksi elava pensionäri toetusele.

Välisriigist pensioni saaja peab üksi elava pensionäri toetuse saamiseks esitama oma välisriigi pensioni suuruse, millele liidame kontrolliks Eestist saadava pensioni suuruse – mõlemad kokku peavad jääma alla 470 euro. Välisriigist pensioni saamise tõendamiseks sobib pangakonto väljavõte. Välisriigi pensioni suurusi ootame hiljemalt 31. augustiks 2017.

Lisaks on õigus saada üksi elava pensionäri toetust ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel:

-          kõik ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus elavad vanaduspensioniealised inimesed, kelle saadav pension on väiksem, kui 470 eurot.

-          kui samal elamispinnal elavad kaks pensionäri, kellest üks saab ööpäevaringset hooldusteenust, ehk on hooldekodus, siis on mõlemal pensionäril õigus toetusele. 

-          kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks nendest on pensionär.

Kui pensionär elab koos oma ülalpeetava lapse (lastega), on tal õigus üksi elava pensionäri toetusele. See erisus ei laiene olukorrale, kus vanavanema juurde on sisse kirjutatud lapselaps, vaid on mõeldud olukorda, kus pensionär kasvatab ise oma alaealist last.

Kõiki eelpooltoodud andmeid kontrollib Sotsiaalkindlustusamet registrite kaudu. Toetuse maksmine toimub automaatselt registriandmete alusel.

Rohkem teavet saab meie kodulehelt

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0

Küsimuste korral vastame meeleldi telefonidel 640 8119 või 447 7602.

Heade soovidega

Kati Kümnik
hüvitiste juht
Sotsiaalkindlustusamet