Uudised ja teated

Koolitus lastega isadele ja emadele

Eestis on  väikelaste vanemate suhteliselt madal haridustase väga kõrge. Osades maakondades ei oma põhi- või keskharidust 24–31% kuni seitsmeaastaste laste vanematest (Haridus- ja teadusministeeriumi, Statistikaameti ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis 2014. aasta uuring "Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad maakonniti".  

Põhjused haridustee katkestamisel on olnud väga erinevad, kuid tõsiasi on see, et madal haridustase takistab inimestel konkureerimist tööjõuturul ja ei mõju positiivselt peres kasvavatele lastele. Probleemiks on antud sihtrühmani jõudmine, neile õppimisvõimaluste info jagamine ja nende õppesse tagasitoomine.

Kahjuks ei ole teada madala haridusega väikelaste vanemate kontaktid, sest puudub ligipääs rahvastikuregistri andmetele. Samuti puudub koolitusasutustel kohustus jälgida õpingute katkestajate edaspidist elukäiku. Seega ei oma koolitusasutus, kohalik omavalitsus ega ükski teine organisatsioon ülevaadet, kus sihtrühm elab ja millega tegeleb. Ainuke võimalus sihtrühma kohta info saamiseks on pöördumine kogukonna poole. Kuna maapiirkondades on kogukonna tegevustesse tavapäraselt kaasatud lasteaiad, siis on lasteaed sobiv koht esmaseks teavitamiseks ja positiivse kontakti loomiseks. Lapsevanem, olles huvitatud oma lapse arengust, osaleb lasteaia poolt korraldatud üritustel (lastevanemate koosolekud) ja kui teda suunata, siis saab ta saadud infot edasi levitada kogukonna tasandil. Hästi toimiva kogukonna kaudu jõuab info ka nende väikelaste vanemateni, kelle lapsed lasteaias ei käi.

Projekti tegevused toetavad väikelaste vanemate valmisolekut osalemiseks elukestvas õppes.

Eesmärk 
Madala haridustasemega väikelaste vanematel on valmisolek haridussüsteemi tagasipöördumiseks.

Sihtrühm
Otsene sihtrühm: väikelaste vanemad (kuni seitsmeaastaste laste vanemad), kes ei oma põhi- või keskharidust.
Kaudne sihtrühm: täiskasvanuhariduse erinevad osapooled, kes toetavad otsese sihtrühma tagasipöördumist elukestvasse õppesse – koolitusasutused, kohalikud omavalitsused ja lasteaiad kui omavalitsuste asutused, tööturul rakendumist toetavad asutused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, kohalikud kogukonnad jt huvitatud osapooled.