Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Ausamba pargi detailplaneeringu kehtestamine

Räpina Vallavalitsus teatab, et Räpna Vallavolikogu 20.11.2019 otsusega nr 1-3/47 on kehtestatud Räpina linna Ausamba pargi detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on anda Ausamba pargile (katastriüksuse tunnus 70501:005:0128) kaasajastatud lahendus koos ehitusõigusega uute rajatiste püstitamiseks vastavalt Räpina Vallavalitsuse korraldatud maastikuarhitektuursele ideekonkursile. Planeeringuga kavandatakse uute liikumissuundade asukohad ja alad, kus on võimalik tegeleda vee- ja tervisespordiga, ning koht mänguväljakule.
Avalikustamisel laekunud ettepanekute alusel tehti detailplaneeringus muudatused, millega kaasnes vajadus taotleda Räpina paisjärve ehituskeeluvööndi vähendamist ehitusõiguse seadmiseks suplusranda teenindavale hoonele, mis tingis muutused detailplaneeringu menetlemisel.                                                            
Keskkonnaamet andis nõusoleku Räpina paisjärve kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks Ausamba pargi detailplaneeringu alusel joonisel 5 toodud 26 m laiusel lõigul.