Koostamisel olev üldplaneering

« Tagasi

Üldplaneeringute ülevaatamine

Tulenevalt planeerimisseaduse § 4 lõike 2 punktist 6 on planeeringu korraldaja, kohaliku omavalitsuse ülesandeks kehtestatud planeeringute ülevaatamine. Ülevaatamise eesmärk on selgitada välja kehtiva üldplaneeringu ajakohasus ja hinnata, kas arengu suunamisel ning maakasutuse edasisel kavandamisel on vajalik teha planeeringutes muudatusi. Räpina Vallavolikogu 13.04.2018 otsusega nr 1-3/22 „Üldplaneeringu ülevaatamine" kinnitati Meeksi, Räpina ja Veriora valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Ülevaatuse tulemusena leiti, et Meeksi , Räpina ja Veriora valla üldplaneeringud on valla arengukavaga kooskõlas. Üldplaneeringu koostamisel kujundatud ruumilise arengu põhimõtted ning määratud maakasutus võimaldavad väljakujunenud asustusstruktuurile tugineva kvaliteetse elamukeskkonna loomist ning konkurentsivõimelise majanduse, ettevõtluskeskkonna ning turismisektori arendamist ning ökoloogiliselt tervikliku ja puhta looduskeskkonna säilimist.

1.07.2015 jõustunud planeerimisseaduse (PlanS) valguses on Meeksi, Räpina kui ka Veriora valla üldplaneeringus detailplaneeringu koostamise kohustus nö üle reguleeritud, kuid vastuolu kehtiva planeerimisseadusega puudub.

Üldplaneeringu seletuskirjad sisaldavad viiteid õigusaktidele, mis on kehtetud või on muutunud õigusakti nimetus ja sisu. Seega ei pruugi sisu poolest muudetud õigusaktile toetuvad maakasutus- ja ehitustingimused ning maakasutuspiirangud olla asjakohased ja vastata käesoleva õigusakti sisule. Kuid toodud asjaolud ei mõjuta otseselt üldplaneeringu elluviidavust ega selle põhilahendust, kuna üldplaneeringu elluviimisel lähtutakse põhimõttest, et kui üldplaneering ja õigusakt on vastuolus, tuleb lähtuda õigusaktist.

Ülevaatamise tulemustes on kajastatud ka ettepanekud edaspidiseks ruumilise arengu planeerimiseks.

Üldplaneeringu elluviimisel ei ole kaasnenud olulisi negatiivseid mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilise ja looduskeskkonnale üldplaneeringu kohasest lahendusest lähtudes.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 44 kohaselt kehtivad ühinenud Räpina vallas kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni Meeksi, Räpina ja Veriora valla üldplaneeringud. Uus üldplaneering tuleb koostada ja kehtestada kolme aasta jooksul.

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemustega saab tutvuda Räpina valla veebilehel http://www.rapina.ee/uldplaneering