Koostamisel olev üldplaneering

« Tagasi

Räpina valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Täname kõiki, kes Räpina valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid.

Käesolevaga esitame Räpina valla vastusseisukohad. Isikute ja asutuste poolt esitatud ettepanekud ning Räpina valla vastusseisukohad on koondatud tabelisse, tabeli esitame kaaskirja lisana. Põhjendatud juhtudel on lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti korrigeeritud ja täiendatud.

Siinjuures märgime, et planeeringu koostamise algetapis ei ole alati ühese seisukoha kujundamine, et esitatud ettepanekuid ka 100 %-liselt arvestatakse, võimalik. Kuid kõiki esitatud ettepanekuid kaalutakse edaspidises planeerimis- ja mõjude hindamise etappides ning võimalusel ja vajadusel nendega arvestatakse. Hoiame Teid edaspidise  planeerimisprotsessiga kursis ning teavitame üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu valmimisest ning avalikust väljapanekust.