Koostamisel olev üldplaneering

« Tagasi

Räpina valla üldplaneeringu aastani 2015 ülevaatamine

Räpina Vallavolikogu 23.aprilli 2014 otsusega nr 13 kinnitati Räpina valla üldplaneeringu aastani 2015 ülevaatamise tulemused ja otsustati jätta kehtima Räpina valla üldplaneering.  Ülevaatamise tulemusena leiti, et Räpina valla planeerimisalane  olukord on hea.  Räpina valla üldplaneeringuga aastani 2015  (kehtestatud Räpina Vallavolikogu 27.06.2006 määrusega nr 7) määratud ruumilise arengu põhimõtted peamiste teemavaldkondade (asustusstruktuur, äri- ja tootmismaade arendamine, sotsiaalne infrastruktuur, looduslikest tingimustest ja rekreatsioonivõimalustest tulenevad puhke- ja virgestusmaad) kaupa  on jätkuvalt asjakohased ja sisulises kooskõlas Räpina valla arengukavaga aastateks 2012-2020 ning vastavad Räpina valla arenguvajadustele. Üldplaneeringu elluviimine on olnud plaanikohane ning jätkuvalt toimimas. Üldplaneeringu ülevaatuse käigus kerkisid üles järgmised teemad, mis vajavad valla edasise ruumilise arengu suunamisel tähelepanu:
  • Võhandu ja Aia tänava ristumise juures piirneva maa-ala munitsipaliseerimise vajadus, et ellu viia Räpina linna Võhandu jõeäärse piirkonna puhke- ja virgestusala detailplaneeringuga kavandatud tegevusi.
  • Uue supluskoha väljaarendamise vajadus ja selleks maa munitsipaliseerimine Mõisavahe tee 7 kinnistu tagusele alale Võhandu jõe ääres.
  • Räpina Ühisgümnaasiumi juurde staadioni rajamine
  • Räpina valla miljööalade ja sealsete kasutamistingimuste täpsustamise teema
  Üldplaneeringu elluviimine läbi detailplaneeringute on jõudsalt toimunud.  Kuid on ka algatatud detailplaneeringuid, mille koostamiseni ei ole jõutud või koostamine on jätkuvalt pooleli.
Ülevaatamise tulemustes on kajastatud ka ettepanekud edaspidiseks ruumilise arengu planeerimiseks.
Räpina valla üldplaneeringu kaardid on kättesaadaval kaardirakenduses E-vald.