Koostamisel olev üldplaneering

« Tagasi

Algatati Räpina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Räpina Vallavalitsus teatab, et Räpina Vallavolikogu 20.06.2018. a otsusega nr 1-3/31 algatati Räpina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneering koostatakse kogu Räpina valla territooriumile.

Räpina valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.

Räpina valla üldplaneeringu koostamisel lähtutakse kehtivatest planeeringutest, üldplaneeringute ülevaatamise tulemustest ja planeerimisseaduses § 75 toodud ülesannetest, mida on vaja lahendada tervikliku ruumilahenduse saavutamiseks.

Üldplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisotsusega saab tutvuda Räpina valla veebilehel http://www.rapina.ee/uldplaneering  ning Räpina Vallavalitsuses aadressil Kooli tn 1 Räpina linn tööpäeviti kell 8.00-16.30

Lisateavet saab Räpina Vallavalitsusest (Miia Kasearu planeeringute ja maakorralduse spetsialist 799 9510, e-post miia@rapina.ee).

Räpina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Seletuskiri Räpina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine