Sünni registreerimine

Lapse sünd registreeritakse vanema avalduse alusel esimese elukuu jooksul perekonnaseisuasutuses. Mõjuval põhjusel võib sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Sel juhul tuleb ühendust võtta perekonnaseisuasutusega, kus sündi soovitakse registreerida ja teavitada asutust mõjuvast põhjusest.

Sünni registreerimine

Sünni registreerimisel kantakse rahvastikuregistrisse

  • emana - lapse sünnitanud naine
  • isana - mees, kes
    • on lapse emaga abielus
    • on isaduse omaks võtnud või kelle isaduse on tuvastanud kohus.

Sünni registreerimisel väljastatakse vanematele soovi korral sünnitõend.

Sünni registreerimine ja sünnitõendi esmakordne väljastamine on riigilõivuvaba.

Välisriigis registreeritud sünni andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse esitatakse eesti, vene või inglise keelde tõlgitud ja legaliseeritud või tunnistusega (apostille) kinnitatud dokumendid maavalitsusele või Eesti konsulaarasutusele välisriigis. 

Alaealine vanem ei saa ise lapse sünni registreerimise avaldust esitada. Tema asemel esitab sünni registreerimise avalduse sündinud lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus. Kui alaealine vanem on abielus lapse täisealise vanemaga, esitab sünni registreerimise avalduse täisealine vanem. Kui alaealine vanem võtab isaduse omaks, annab nõusoleku isaduse omaksvõtuks või lapse nime osas, lisatakse tema vanemate nõusolek. Kui kohus on alaealise vanema teovõimet laiendanud, siis on tal õigus esitada lapse sünni registreerimise avaldus ise.

Sünnitoetus

 

Räpina valla sünnitoetus

Sünnitoetust maksab hooldusõigusega emale Räpina Vallavalitsus kahes osas.
1. osa, 200 eurot, makstakse peale lapse sünni registreerimist
2. osa, 130 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel
Sünnitoetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus.

Ema elukoht Räpina vallas peab olema registreeritud enne lapse sündi ja jätkuvalt kogu toetuse maksmise perioodil;

Sünnitoetuse taotleja (ema) surma korral makstakse sünnitoetus lapse isale, eestkostjale või hooldusperelepingu alusel määratud hooldajale juhul, kui ema elukoht oli määratletud Räpina vallas.

alus:  Räpina Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 9 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord"

Riiklik sünnitoetus

Toetuse suurus on 320 eurot. Kolmikute või suurema arvu mitmike sünni korral on sünnitoetuse suurus 1000 eurot iga lapse kohta.
Lapse sünnitoetust makstakse, kui seda on taotletud enne lapse kuuekuuseks saamist.
Sünnitoetuse saamiseks esitage elektrooniline taotlus riigiportaali Peretoetuste taotlemise alt või pöördugesotsiaalkindlustusameti Põlva klienditeenindusse.
 

Täiendavat informatsiooni sünnitoetuse vormistamiseks vajalike toimingute kohta annab vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Katrin Taimre.