Puude raie

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Räpina vallas on maakonnaplaneeringu kohaselt tiheasustusaladeks Räpina linn, Mehikoorma alevik, Veriora alevik ja Võõpsu alevik.

Raieks ei ole vaja luba taotleda alla 15cm rinnas läbimõõduga puule ja põõsale (tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt), tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või oksale ning kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel või muu asjast huvitatud isik.

Puude raiel jälgida raierahu periood ajavahemikul aprill kuni juuli lõpp, mil lindudele peab andma võimaluse järglaste saamiseks ja üleskasvatamiseks.

 

Taotlemine

  • E-posti teel taotluse esitamine: Täida taotluse vorm, mille leiad siit. Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega saata e-posti aadressil vald@rapina.ee.
  • Posti teel taotluse esitamine: Täida taotluse vorm, mille leiad siit. Täidetud vormikohane taotlus koos vajalike lisadega ja allkirjastatuna saata postiaadressile: Kooli 1, Räpina 64504 Räpina Vallavalitsus.
  • Ametniku vastuvõtul taotluse esitamine: Tutvu vormiga, mille leiad siit. Tule kohale aadressil Kooli 1, Räpina. Kaasa võta isikut tõendav dokument.
    Hangete- ja keskkonnaspetsialisti vastuvõtu ajad: esmaspäev ja neljapäev kella 9-12:00. Registreerumine vastuvõtule telefonil 533 10 933 või e-posti teel: egle.jaikin@rapina.ee

 

Taotlus menetletakse 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest mille järgselt tehakse otsus raieloa väljastamise kohta (ja väljastatakse raieluba) või otsus raieloa väljastamisest keeldumise kohta.

 

Raieluba kehtib üks aasta väljastamise kuupäevast arvates ja väljastatakse tasuta.

 

Õigusaktid: