Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Haridusvõrgu ümberkorraldused

Uudised ja teated

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Van der Knaap Eesti OÜ Tuurapera turbatootmisala keskkonnaloa nr L.MK.PÕ-46024 korrigeeritud muutmise taotluse

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Van der Knaap Eesti OÜ (registrikood: 14216488) (aadress Määrastu, Leevaku küla, Räpina vald, Põlva maakond) Tuurapera turbatootmisala keskkonnaloa nr L.MK.PÕ-46024 korrigeeritud muutmise taotluse (korrigeeritud taotlus registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 02.04.2024 numbriga DM-126696-12).

 

Arendaja soovib laiendada oma tegevust Tuurapera turbamaardlas ning laiendada Tuurapera turbatootmisala mäeeraldise teenindusmaad 83,96 ha ning mäeeraldist 100,18 ha võrra, sh vastavalt korrigeerida ka vee erikasutuse osa. Muid sisulisi muudatusi Tuurapera turbatootmisala keskkonnaloas teha ei soovita. Taotletav Tuurapera turbatootmisala mäeeraldis asub Põlva maakonnas Räpina vallas. Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa jäävad riigiomandisse kuuluvatele Räpina metskond 39 (katastritunnus 70703:003:0293), Räpina metskond40 (katastritunnus 70703:003:0294), Räpina metskond 44 (katastritunnus 70703:003:0298), Räpina metskond 45 (katastritunnus 70703:003:0299), Räpina metskond 46 (katastritunnus 70703:003:0300), Räpina metskond 164 (katastritunnus 70703:008:0093) ning eraomandisse kuuluval kinnistul Määrastesoo (katastritunnus 70801:001:0221). Riigiomandisse kuuluvate kinnistute valitsejaks on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, volitatud asutuseks Maa-amet. Tuurapera turbatootmisala laiendusega hõlmatud Keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 87 kehtestatud kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade pindala on 4,12 ha. Ülejäänud taotletav Tuurapera turbatootmisala mäeeraldis jääb kogu ulatuses määrusega kehtestatud kaevandamiseks sobivale turbaalale (Tuurapera). Maksimaalne aastane tootmismaht (10 tuh t) ei muutu.

 

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Tuurapera turbamaardla (registrikaart nr 0099) vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 1 ja hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 2 plokki ning osaliselt vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 5 ja 8 plokki, hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 6 ja 9 plokki. Plokkide 5 ja 6 põhjapoolseimat lahustükki ei ole taotlejal käesoleval ajal majanduslikult otstarbekas taotletava mäeeraldisega hõlmata ning osaliselt on need plokid taotletavast mäeeraldisest täiendavalt välja jäetud Räpina valla üldplaneeringuga kehtiva Tuurapera turbatootmisala ümber kehtestatud kaitsemetsa tõttu. Varuplokid 8 ja 9 on osaliselt hõlmatud erakinnistutega, millest tulenevalt ei ole neid praegusel hetkel võimalik taotletava mäeeraldisega hõlmata. Tuurapera turbatootmisala keskkonnaluba taotletakse Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 tähtajaga kuni 11.12.2049.

 

Taotletava vee erikasutuse eesmärgiks on turbatootmisala kuivendusvee juhtimine väljalasust nr 1 Parma kraavi (VEE1006612), väljalasust nr 2 Häide kraavi (VEE1006610) ja väljalasust nr 3 Tammõstõ kraavi (VEE1003049).

 

Turbatootmisalalt ärajuhitav kuivendusvesi moodustub sademetest ja lumesulamise veest. Tuurapera turbatootmisalalt suublatesse juhitav vooluhulk on ca 614 tuh m³ aastas. Võrreldes olemasoleva loaga, muutuvad väljalaskude kaudu suublatesse juhitavad kuivendusvee kogused ning väljalaskude nr 2 ja 3 koordinaadid. Vee erikasutus puudutab Suure-Veerksu (2100660010050, 2100660010060) maaparandussüsteemi eesvoolusid.

 

Tuurapera turbatootmisala korrastamise suunaks on taastuv soo.

 

Keskkonnaloa nr L.MK.PÕ-46024 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-126696 ja dokumentide nr DM-126696 all.