Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2023. aastal 1. veebruarist kuni 3. aprillini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatavad valdkonnad:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine pole liitunud elektrivõrguga).


Veevarustussüsteemide valdkonnas toetatakse hooneväliseid tegevusi:
1) puur- ja salvkaevude rajamine ja puhastamine, kaevumajade püstitamine;
2) olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku rajamine ja selle ühendamine hoonesisese veevarustussüsteemiga;
3) vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde tegemine;
4) liitumine ühisveevärgiga;
5) vanade puurkaevude lammutamine (toetatakse vaid tingimusel, et need kaasnevad punktides 1‒4 nimetatud tegevustega);
6) rajatud hooneväliste veevarustussüsteemide teostusmõõdistamine (toetatakse vaid tingimusel, et need kaasnevad punktides 1‒4 nimetatud tegevustega);
7) joogivee kvaliteedi analüüs (toetatakse vaid tingimusel, et need kaasnevad punktides 1‒4 nimetatud tegevustega).


Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse hooneväliseid elamu ja pesuruumiga abihoone reovee nõuetekohase kokkukogumise ja puhastamise tagamiseks vajalikke tegevusi:
1) kogumiskaevude rajamine;
2) omapuhastite, sealhulgas imbsüsteemid ja filtersüsteemid, rajamine;
3) muude reoveepuhastusseadmete ja -süsteemide rajamine;
4) liitumine ühiskanalisatsiooniga;
5) kanalisatsioonitorustiku rajamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga (toetatakse vaid tingimusel, et need kaasnevad punktides 1‒4 nimetatud tegevustega);
6) vanade nõuetele mittevastavate hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete likvideerimine (toetatakse vaid tingimusel, et need kaasnevad punktides 1‒4 nimetatud tegevustega);
7) rajatud hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide teostusmõõdistamine (toetatakse vaid tingimusel, et need kaasnevad punktides 1‒4 nimetatud tegevustega).


Juurdepääsuteede valdkonnas toetatakse järgmisi ohutu aastaringse liiklemise võimaldamiseks vajalikke kinnistusiseseid ja -väliseid tegevusi:
1) teepõhja ja -katte ehitamine;
2) sildade ja truupide ehitamine;
3) teeala kuivendamine.


Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas toetatakse tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga, autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või täiustamiseks vajalikke tegevusi:
1) päikese-, tuule-, vee- või muud taastuvenergiaallikat kasutava elektritootmisseadme paigaldamine;
2) elektrigeneraatori paigaldamine;
3) energiasalvestusseadmete paigaldamine;
4) autonoomse elektrisüsteemi ühendamine elamusisese elektrisüsteemiga.


Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale:

Programmi raames saavad taotlejaks olla isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
1. taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
3. taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Toetuse taotluses tuleb ära näidata ka kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral). Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Kaastaotlejad peavad vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud nõuetele.


Kaastaotleja on isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt projekti elluviimisse. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.


Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.


Projekti kogukuludest võib toetus moodustada kuni 67% ning oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33%. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2018–2022 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.


Tegevuste planeerimisel kindlasti arvestada sellega, et iga valdkonna jaoks on võimalik toetust saada ainult üks kord kuue kalendriaasta jookusul. Iga valdkonna kohta tuleb esitada eraldi taotlus koos kohustuslike lisadega.


Taotlus koosneb taotlusvormist (vastav vorm) ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:
1) projekti eelarve (vastav vorm);
2) projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast (vastav vorm iga valdkonna kohta);
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri (vabas vormis);
4) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (analüüsi kulu võib lisada eelarvesse);
5) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioon(id);
6) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek (vabas vormis).


Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Räpina Vallavalitsusele, tuues dokumendid paberil originaalallkirjadega vallavalitsuse postkasti või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-postile vald@rapina.ee


Hajaasustuse programmi reguleeriv määrus. Vastavad vormid ning abimaterjalid on leitavad ka Riigi Tugiteeniste kodulehelt rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm  

Info: Ester Lemats, ester@rapina.ee, 5329 2980.