Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Tule valla ruumilisele arengule kaasa mõtlema!

Räpina vald koostab OÜ Hendrikson&Ko kaasabil valla ruumilist arenguplaani – üldplaneeringut.

Üldplaneeringu koostamine on pikk ja keerukas protsess, lahenduseni jõutakse järk-järgult. Tänaseks on valminud eskiislahendus maakasutusest – kus on tihedamad asustusalad, kus on sobilikud piirkonnad elamuehituseks ning ettevõtluseks, puhkamiseks ja vaba aja tegevusteks, millised maa-alad säilitatakse põllumajanduslikul eesmärgil (väärtuslikud põllumajandusmaad), kus paiknevad kogu valda hõlmavad sidusad võrgustikud nagu rohevõrgustik, kergliiklusteed jne.

Peame väga oluliseks erinevate huvigruppide, elanike, maaomanike aktiivset osalemist ja kaasa rääkimist üldplaneeringu koostamise protsessis. Parima tulemuse saavutamiseks korraldame töökoosolekud valla erinevates piirkondades, et eskiislahendust edasi arendada. Töökoosolekute üheks teemaks on kõrge puhkeväärtusega ning asula kaitseks vajalike metsamaade kaardistamine. Asula või ehitiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele piirangute seadmine on üldplaneeringu üks ülesannetest (Planeerimisseadusele § 75 lg 1 p 21).  Seetõttu on väga oluline erinevate huvigruppide osalemine ja koostöö alade määramisel, samuti piirangute läbiarutamisel!

Kaarditööle eelnevalt tutvustame eskiislahendust, et lihtsustada planeeritud maakasutuse, taristu jt teemade osas kaasa rääkimist ja ettepanekute esitamist.

Piirkondlikud töökoosolekud toimuvad järgmiselt:

Veriora teenuskeskuses (Räpina mnt 2, Veriora alevik) 28.10 kell 16.00
Mehikoorma teenuskeskuses (Kesk 20, Mehikoorma alevik) 30.10 kell 13.00
Räpina loomemajas (Pargi tn 31 Räpina linn) 30.10 kell 16.00

Piirkondlike töökoosolekute tulemused on abiks lahenduse edasiarendamisel, nii maakasutuse täpsustamisel kui tingimuste määramisel. Üldplaneeringu eelnõu koos keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõuga loodame valmis saada 2021. a. alguses.

Palun jälgi protsessi kulgemise osas infot valla veebilehel. Protsessi kulgu võib mõjutada Vabariigi Valitsuse ühisavaldused ja otsused seoses COVID-19 viiruse levikuga. Seega   palume võimaluse korral töökoosolekul osalemise soovist anda teada Räpina Vallavalitsuse e-postil vald@rapina.ee  või planeeringute ja maakorralduse spetsialisti Miia Kasearu e-postil miia@rapina.ee, telefonidel 799 9510 või 506 3276. Teatada hiljemalt 26. oktoobri tööpäeva lõpuks. Soovituslik kanda töökoosolekul maski.
 

Miia Kasearu
planeeringute ja maakorralduse spetsialist