Uudised ja teated

Maamaksust 2019. aastal

Räpina vallas jäid kehtima 2018. aasta jaanuaris kehtestatud maamaksumäärad.

  • Ühtne  maamaksumäär (õued, mets, võsa, muu maa) 2,0%  maa maksustamishinnast aastas
  • Põllumajandusliku maa (haritav maa, looduslik rohumaa) maamaksumäär 1,0% maa maksustamishinnast aastas

Maamaksuseaduse kohaselt on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik või maakasutaja kasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal  kuni 0,15 ha ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Möödunud aastal tekkis paljudel maksumaksjatel, kes elavad tiheasustusalade (Räpina linna, Veriora aleviku) lähistes külades, küsimus koduomaniku maamaksu soodustuse osas.

Maamaksu alusandmed pärinevad riiklikust maamaksu infosüsteemist, kuhu on kantud ka valdade üldplaneeringuga määratud tiheasustuse ala piirid.

Kehtiva Räpina valla üldplaneeringuga laieneb tiheasustusala Köstrimäe külla jäävatele Tartu maantee äärsetele kinnistutele ja Veriora valla üldplaneeringuga Viluste ja Leevi külla jäävatele Võru maantee äärsetele kinnistutele.

Näiteks kui nendele aladele jääva maatüki õuemaa pindala 0,25 ha, siis maamaksu soodustust arvestatakse õuemaa kõlviku eest 0,15 ha eest.

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. Maatüki uued pindalad on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.

1. jaanuaril 2019 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt kaasajastatakse maatüki kõlvikute andmed edaspidi üks kord aastas kõige uuema kaardi põhjal

Käesoleva aasta maamaksu arvestus tehakse juba uuendatud andmete alusel ja kõlvikuandmete muutus võib mõjutada  võrreldes möödunud aasta maamaksuga tänavu aasta maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuste maamaksu.

Oma maaüksuse andmete muudatustega saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis (www.maaamet.ee/kolvikute-pindala) ning kinnistusraamatu päringusüsteemis https://uuskinnistusraamat.rik.ee).

Küsimuste korral saab pöörduda aadressil kataster@maaamet.ee või helistada infotelefonil 675 0810.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks e-maksuametis/e-tollis registreeritud kasutajale. Kui kontaktid puuduvad (e-posti aadress, mobiilnumber) saadetakse teade paberkandjal.

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama. Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade.

Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on ta kohustatud kirjalikult või elektroonselt teatama maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe. https://www.emta.ee/et/eraklient/maa-mets-soiduk-kutus-hasartmang/maamaksust

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks Räpina Vallavalitsusse.

Kontaktisik planeeringute ja maakorralduse spetsialist Miia Kasearu telefon 7999510 või 5063276, e-post miia@rapina.ee