Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Peamised ametiülesanded:

 • Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine;
 • sotsiaalnõustamine;
 • lapsevanemate ja teiste lapse kasvatamisest osavõtvate isikute lepitamine lapse elukorraldust puudutavates vaidlustes;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine koostöös teiste spetsialistidega;
 • kontaktide säilitamine hooldusele paigutatud lapse, omavalitsuse ja bioloogilise perekonnaga;
 • eestkosteasutuse esindajana kohtule arvamuse andmine lapsevanemate vahelistes vaidlustes, lapse elukoha määramisel, lahus elava vanema osavõtu kohta lapse kasvatamisel, elatise määramisel ja hooldusõiguse küsimustes ning lapse huvide esindamine kohtus;
 • eestkostja ülesannete täitmine vallavalitsuse eestkostel olevate laste osas;
 • lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega koostöö;
 • vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse korraldamine;
 • abi osutamine hariduslike erivajadustega laste koolidest ja asenduskoduteenuselt ellu astunud noorte edasise elu korraldamisel;
 • puuetega laste hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine;
 • arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise kohta, abivajaduse selgitamiseks kodukülastustuste tegemine ja sellekohaste dokumentide vormistamine;
 • teenistusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamine ning õigusaktidest tulenevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste jõudmise tagamine abivajajateni;
 • teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine;
 • töötamine dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja-toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste teenistuseks vajaminevate registritega;
 • oma teenistusvaldkonna kohta statistiliste aruannete esitamine, valdkonna eelarve järgimine;
 • osalemine sotsiaalhoolekande arengukava koostamisel.    

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsealane spetsialiseerumine) lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • soovitavalt teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, kohaliku omavalitsuse tegevusi reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus, soovitavalt vene keel;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus;
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus sotsiaaltöös ja avalikus teenistuses;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide valdamise ja andmekogude  kasutamise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinenud omavalitsuses;
 • koolitus-ja arenguvõimalusi;

 

    Kandidaatidel palume esitada:

avaldus;

CV;

motivatsioonikiri;

haridust tõendavate dokumentide koopiad;

kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

 

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 07.12.2018. a Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või e-posti aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

Lisateave: enel@rapina.ee, telefon 799 9501 või piret.rammo@rapina.ee, telefon 525 7864.