Uudised ja teated

« Tagasi

Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpinas

19. märtsil 2018 avanes „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020"  prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Taotlusvoor oli avatud kuni 15. juunini 2018 ning toetuse taotlejaks oli kohalik omavalitsus.

Räpina Vallavalitsuse 09.05.2018. a korralduse nr 2-3/380 „Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord" alusel kuulutati välja 2018. aasta puudega inimeste eluruumide kohandamise taotlusvoor. Taotlusvoor oli avatud 09. maist kuni 05. juunini 2018. Räpina Vallavalitsusele esitati tähtaegselt 13 puudega inimese eluruumide kohandamise taotlust. Vastav komisjon hindas kõiki 13 esitatud taotlust, 9 taotlust said positiivse hinnangu.

Räpina Vallavalitsus esitas Rahandusministeeriumile 15. juuniks 2018. a projekti „Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpinas" taotluse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastamiseks. Vastavalt Rahandusministeeriumi 29.08.2018. a otsusele sai Räpina Vallavalitsuse taotlus positiivse rahastuse otsuse.

Projekti eesmärgiks on eluaseme kohandamise kaudu vähendada puudest tingitud raskusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul, mis toetab puudega inimeste võimetekohast toimetulekut ja hoolduskoormusega isikute integreerumist tööellu.

Projekti tulemus: Räpina vallas on kohandatud 9 puudega inimese eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele.

Projekti kogumaksumus: 56 346,20 eurot.

Projekti abikõlblik maksumus: 43 848,40 eurot.

Toetuse summa: 37 271,14 eurot.

Valla kohustus: 19 075,06 eurot (sh mitteabikõlblik omafinantseering 12 497,80 eurot).

Projekti elluviimise aeg: 01.09.2018–31.08.2020.

2018. a taotlusvoor on lõppenud, taotluse esitasid 56 omavalitsust. Järgmine taotlusvoor peaks Sotsiaalministeeriumi plaanide kohaselt avanema 2019. a esimeses kvartalis.