Uudised ja teated

Konkurss lastekaitsespetsialisti ametikohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud 

lastekaitsespetsialisti

Lastekaitsespetsialisti ametikoha eesmärk on lastekaitsealase töö korraldamine Räpina vallas.

Peamised ametiülesanded:

 • Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine.
 • Sotsiaalnõustamine.
 • Lapsevanemate ja teiste lapse kasvatamisest osavõtvate isikute lepitamine lapse elukorraldust puudutavates vaidlustes.
 • Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine koostöös teiste spetsialistidega.
 • Kontaktide säilitamine hooldusele paigutatud lapse, omavalitsuse ja bioloogilise perekonnaga.
 • Eestkosteasutuse esindajana kohtule arvamuse andmine lapsevanemate vahelistes vaidlustes, lapse elukoha määramisel, lahus elava vanema osavõtu kohta lapse kasvatamisel, elatise määramisel ja hooldusõiguse küsimustes ning lapse huvide esindamine kohtus.
 • Eestkostja ülesannete täitmine vallavalitsuse eestkostel olevate laste osas.
 • Lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega koostöö.
 • Vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse korraldamine.
 • Abi osutamine hariduslike erivajadustega laste koolidest ja asenduskoduteenuselt ellu astunud noorte edasise elu korraldamisel.
 • Puuetega laste hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine.
 • Arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise kohta, abivajaduse selgitamiseks kodukülastustuste tegemine ja sellekohaste dokumentide vormistamine.
 • Teenistusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamine ning õigusaktidest tulenevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste jõudmise tagamine abivajajateni.
 • Teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine.
 • Töötamine dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja-toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste teenistuseks vajaminevate registritega.
 • Oma teenistusvaldkonna kohta statistiliste aruannete esitamine, valdkonna eelarve järgimine.Osalemine sotsiaalhoolekande arengukava koostamisel.

Teenistusse asumine esimesel võimalusel

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsealane spetsialiseerumine). Lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
 • soovitavalt teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, kohaliku omavalitsuse tegevusi reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus, soovitavalt vene keel;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus;
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus sotsiaaltöös ja avalikus teenistuses;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide valdamise ja andmekogude  kasutamise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinenud omavalitsuses;
 • koolitus-ja arenguvõimalusi;
 • põhipalka kokkuleppel (teenistujate II palgagrupp).

Kandidaatidel palume esitada:

avaldus;
CV;
motivatsioonikiri;
haridust tõendavate dokumentide koopiad;
kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 22. juuni 2018 Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või e-posti aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

Lisateave: enel@rapina.ee, telefon 799 9501 või piret.rammo@rapina.ee, telefon 5257864.