Räpina valla kõrgemad tunnustused

7.03.22


Räpina vald avaldab tunnustust:

  • Räpina valla aukodanikuks nimetamisega;
  • Räpina valla kuldmärgi andmisega;
  • Räpina valla hõbemärgi andmisega;
  • Räpina valla aukirja andmisega;
  • Räpina valla tänukirja andmisega.

 

Räpina valla kui omavalitsuse kõrgeim tunnustusavaldus on Räpina valla aukodanikuks nimetamine. Aukodaniku nimetus antakse Räpina valla poolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt valla arengut.

 

Aukodanikuks nimetatakse mitte tihedamini kui üks kord viie aasta jooksul. Aukodanikuks nimetamise algatab Räpina Vallavalitsus kuulutades välja aukodanikuks nimetamise koos kandidaatide esitamise tähtajaga Räpina valla ajalehes ja valla kodulehel.

 

Räpina valla kuldmärk antakse füüsilisele isikule eesmärgiga avaldada tunnustust suure panuse andmise eest Räpina valla arengusse või märkimisväärsete teenete eest Räpina valla maine tõstmisel. Räpina valla kuldmärgi andmise võib algatada Vallavalitsus omal initsiatiivil või Vallavalitsus, tuginedes juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud ettepanekule.

 

Räpina valla hõbemärk antakse füüsilisele isikule eesmärgiga avaldada tunnustust kauaaegse tulemusliku töötamise eest volikogus, vallavalitsuses, valla hallatavas asutuses, valla asutatud mittetulundusühingus või sihtasutuses. Räpina valla hõbemärgi andmise ettepaneku võivad teha volikogu liikmed, vallavalitsus, valla hallatavad asutused, valla asutatud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

 

Räpina valla aukiri on Räpina valla autasu, mis antakse Räpina valla tunnustusavaldusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on edukalt esindanud valda; päästnud kaaskodanike vara või elu; kellel on teeneid Räpina valla tutvustamisel või muudel juhtudel vastavalt Vallavalitsuse otsusele.

 

Räpina valla tänukiri on Räpina valla autasu, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena (pikemalt § 15 lg 2 punktid 1-4). Nii au- kui tänukirja andmine algatatakse Vallavalitsuse initsiatiivil või hallatavate asutuste, vallas tegutsevate ettevõtete või kodanikuühenduste ettepanekul.

 

Kõik tunnustamise ettepanekud esitatakse vabas vormis, kuid need peavad sisaldama Räpina valla tunnustuse avaldamise korras nõutud infot.

 

Aukodanike ning kuld- ja hõbemärkide saajate nimed kantakse valla auraamatusse. Tunnustuste (sh au- ja tänukirjad) andmise üle peab arvestust Vallavalitsuse kantselei.

 

Alus: Räpina Vallavolikogu 21.11.2018 määrus nr 35 „Räpina valla tunnustuse avaldamise kord"