Eluruum

3.02.20

Elamine sotsiaalkorteris või -eluruumis

Vallaelanikul või perekonnal, kelle sotsiaalmajanduslik olukord või muu asjaolu ei võimalda iseseisvalt endale või oma perekonnale eluruumi tagada, on võimalik saada sotsiaalkorteri või -eluruum. 

Eluruumi kohandamine

Puudega isikul või vanuril on vahel vajalik teha eluruumis turvaliseliikumise tagamiseks ümberkorraldusi, olgu selleks mööbli ümberpaigutamine või teatud remonditegevus. Täiendav info sotsiaaltööspetsialistilt.

_______________________________________________________________________________________________________________

Puudega inimeste eluruumide kohandamine Räpina vallas


Räpina Vallavalitsus ootab aastaringselt kirjalikke taotlusi eluruumi kohandamise toetuse määramiseks.
Taotlused palume esitada posti teel aadressil Kooli tn 1, 64504 Räpina või e-posti aadressil vald@rapina.ee. Taotlusi saab esitada ka sotsiaaltööspetsialistide juures kohapeal. 

Need, kes on varem taotlenud, kuid pole toetust saanud, saavad vajaduse korral uuesti esitada vastava taotluse. Vormikohase taotluse leiate altpoolt. 

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 20. jaanuaril välja III taotlusvooru puuetega inimeste kodude füüsiliseks kohandamiseks. Eelmistes voorudes eraldatud vahendite toel on Räpina vallas kohandatud vastavalt 8 ja 20 puudega inimese eluruumi. Kolmandas voorus on vallal võimalik taotleda vahendeid vaid kolme puudega isiku eluruumi kohanduse tegemiseks. Räpina Vallavalitsus esitab 31.03.2020 seisuga esitatud taotluse põhjal koondtaotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks, mida rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine".

Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid nende vajadustele vastavaks, et parandada puudega inimeste iseseisevat toimetulekut.
Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute (sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.
Kohandada saab Räpina vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi või ruumide kogumit, sealhulgas abiruumid, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme (sealhulgas sugulase) omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel. Füüsiline kohandamine on puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine.

Täpsema info puudega isiku eluaseme kohandamise korra kohta leiab https://www.rapina.ee/sotsiaaleluruum ja https://www.rapina.ee/sotsiaal/oigusaktid
Meetme info leiab https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/puuetega-inimeste-eluasemete-fuusiline

Lisainfo:
sotsiaalhoolekandespetsialist Katrin Taimre tel 799 9515; 514 3178

 

Projekt "Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpina vallas 2019"

Räpina vallas oli võimalus esitada 04. märtsist kuni 26. aprillini 2019. aastal vallavalitsusele taotlus puudega inimese eluaseme kohandamise toetuse määramiseks.

Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid nende vajadustele vastavaks, et parandada puudega inimeste iseseisevat toimetulekut. Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute parandamine, hügieeni- ja köögitoimingute parandamine. Kohandada saab Räpina vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi või ruumide kogumit, sealhulgas abiruumid, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme (sealhulgas sugulase) omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel. Füüsiline kohandamine on puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine.

Räpina Vallavalitsusele esitati tähtaegselt 48 taotlust puudega inimese eluaseme kohandamise toetuse määramiseks. Vastav komisjon tutvus kohapeal kõikide taotluses kajastatud eluruumide hetkeolukordade ja taotleja erivajadusest lähtuvate kitsaskohtadega, mida soovitakse kohandustega lahendada. Komisjon hindas 47 nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust.  

Hindamistabeli tulemused sisestati koondtabelisse, mille alusel tekkis pingerida. Hinnang loeti positiivseks taotluste puhul, mille kaalutud keskmine hinne oli vähemalt 2,8.  Positiivse hinnangu sai 20 taotlust.

Räpina Vallavalitsus esitas 18.07.2019. aastal projektitaotluse Rahandusministeeriumile meetme „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine" II taotlusvooru Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse saamiseks. 06.08.2019. aastal sai Räpina Vallavalitsus projektitaotlus „Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpina vallas" positiivse rahastuse otsuse.

Projekti kogumaksumus: 96 015 eurot.
Toetuse summa: 81 612,75 eurot.
Räpina valla kohustuslik 15% omafinantseering on 14 402,25 eurot.
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2019.–31.08.2021.

20 majapidamise kohanduste eelarve hinnapakkumiste alusel on 108 785,57 eurot. Ühikuhindadest ületatava osa peavad taotlejad tagama ise omavahenditest või leidma soodsama hinnapakkuja. Toetus eraldatakse Räpina Vallavalitsusele peale vastava maksetaotluse kinnitamist, kui eluruumid on nõuetekohaselt kohandatud.

Puudest tuleneva tegevuspiiranguga isikuid on 20. Puudest tuleneva tegevuspiiranguga isikute hooldamise koormusega isikuid on 14. Räpina vallas antud projekti kasusaajaid kokku on 34.

 

Kokku kohandusi

28

liikuvusega seotud toimingute parandamiseks

7

hügieenitoimingute parandamiseks

19

köögitoimingute parandamiseks

2


 

Projekt "Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpinas 2018"

19. märtsil 2018 avanes „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020"  prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Taotlusvoor oli avatud kuni 15. juunini 2018 ning toetuse taotlejaks oli kohalik omavalitsus.

Räpina Vallavalitsuse 09.05.2018. a korralduse nr 2-3/380 „Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord" alusel kuulutati välja 2018. aasta puudega inimeste eluruumide kohandamise taotlusvoor. Taotlusvoor oli avatud 09. maist kuni 05. juunini 2018. Räpina Vallavalitsusele esitati tähtaegselt 13 puudega inimese eluruumide kohandamise taotlust. Vastav komisjon hindas kõiki 13 esitatud taotlust, 9 taotlust said positiivse hinnangu.

Räpina Vallavalitsus esitas Rahandusministeeriumile 15. juuniks 2018. a projekti „Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpinas" taotluse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastamiseks. Vastavalt Rahandusministeeriumi 29.08.2018. a otsusele sai Räpina Vallavalitsuse taotlus positiivse rahastuse otsuse.

Projekti eesmärgiks on eluaseme kohandamise kaudu vähendada puudest tingitud raskusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul, mis toetab puudega inimeste võimetekohast toimetulekut ja hoolduskoormusega isikute integreerumist tööellu.

Projekti tulemus: Räpina vallas on kohandatud 8 puudega inimese eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele.

Projekti kogumaksumus: 49 463 eurot
Projekti abikõlblik maksumus: 37 432,40 eurot
Toetuse summa: 31 817,54 eurot
Valla kohustus: 17 645,46 eurot (sh mitteabikõlblik omafinantseering 12 030,60 eurot).
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2018–03.01.2020.

Projekti elluviimisest kasusaajate inimeste arv on 14.
Majapidamisi, milles eluruume kohandatakse on kokku 8.

Kokku kohandusi

10

liikuvusega seotud toimingute parandamiseks

2

hügieenitoimingute parandamiseks

8

köögitoimingute parandamiseks

0