« Tagasi

Hea gümnaasiumiharidus Räpina Ühisgümnaasiumist

Hea põhikooli lõpetanu! Kui suvi on pakkunud aega, et edasiste valikute üle järele mõelda, siis peagi on põhikooli lõpetajatel viimane aeg mõelda oma haridustee jätkamise peale. Räpina Ühisgümnaasium ootab õppima nii oma kooli, naaberkoolide, ümberkaudsete valdade kui ka maakondade õpilasi. Dokumentide vastuvõtt ja vestlus 10. klassi astumiseks toimub 21.-22. augustil 2014 kell 9.00 – 13.00. Vajadusel on võimalik kokku leppida ka teisi aegu.

Informatsiooni gümnaasiumisse astumise kohta leiab kooli kodulehelt yg.rapina.ee ning infot vastuvõtutingimuste kohta saab õppealajuhatajalt tel 523 7158 või kirjutades elektronkirja kersti.sammelselg@rapina.ee

Miks jätkata haridusteed Räpina Ühisgümnaasiumis?

Räpina Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiklassides õpib hetkel 102 õpilast. Kooli põhiliseks eesmärgiks on olla jätkusuutlik ja motiveeriva arengukeskkonnaga uuendusmeelne kool, kes toetab harmoonilise isiksuse kujunemist ning elukestva õppe põhimõtteid. Kogu kooli kollektiiv pingutab selle nimel, et need õpilased, kes astusid 10. klassi, lõpetaksid siin ka 12. klassi.

Räpina Ühisgümnaasium koos Räpina Vallavalitsusega teeb kõik, et jätkata õpilastele eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õppekeskkonna loomist, mis toetab õpilaste õpihuvi ja õpioskuste arengut, loob tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad pärast gümnaasiumi lõpetamist jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes ning aitab kaasa õpilase kujunemisele loovaks mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada nii tööl, perekonnas kui ka avalikus elus.

Räpina Ühisgümnaasiumi gümnasisti materiaalsed hüved:

  • Kaugemalt õppima asujatel on võimalik elada Räpina Aianduskooli ühiselamus.
  • Tasuta koolitoit kõigile soovijatele.
  • Räpina Vallavalitsus tagab tasuta sõidukaardi igapäevaseks kooli- ja kojusõiduks.

Õppetöö

Õpilased õpivad uue õppekava järgi, kus lisaks kohustuslikele ainetele ja valikainetele on õpilastel võimalik valida erinevaid valikkursusi nii õppekava järgi etteantud ainete hulgast kui ka kooli eripärast lähtudes. Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit: eesti keel, matemaatika ja võõrkeel, koostama ja kaitsma uurimistöö ning sooritama omal valikul ühe koolieksami (koolieksamiained võivad olla bioloogia, ajalugu, geograafia, füüsika, keemia ja ühiskonnaõpetus).

Jätkuvalt on õpilastel võimalik koolis õppida nelja võõrkeelt: inglise, saksa, vene ja kreeka keelt, alates uuest õppeaastast on soovijatel võimalik tegeleda ka võru keelega. Väga paljud õpilased on juba mitmeid aastaid järjest valinud riigieksamiks inglise keele ja seda tänu väga headele riigieksami tulemustele antud aines (alates 2005. aastast on meie kool inglise keele riigieksami tulemuste põhjal maakonnas I kohal). Lisaks inglise keele tundidele õpetatakse koolis inimeseõpetust ja perekonnaõpetust inglise keeles. Tänu inglise keele õpetajale toimib koostöö ka USA saatkonnaga: koolis on toimunud kohtumised saatkonna esindajatega ning õpilastega on kohtunud Ameerikast pärit üliõpilased ja vabatahtlikena maailma erinevates paikades töötavad tudengid. Sellel õppeaastal tähistati koolis ka Euroopa keeltepäeva. Õpilastele tutvustati nelja võõrkeelt: kreeka, hollandi, soome ja prantsuse keelt, põhilisi fraase nendes keeltes ja riike, kus neid keeli kõneldakse. Keeltepäeva õpetajateks olid 12. klassi õpilane Kristina Tammes (prantsuse keel), õpetajad Tarmo Tammes (kreeka keel) ja Aira Meitus (soome keel) ning hollandlane Ritsaart Bocke (hollandi keel).

Nii ainetundides kui ka konsultatsioonides kasutatakse erinevaid metoodilisi töövõtteid ning kaasaegseid infotehnoloogiavahendeid, mis aitavad kaasa õpilaste ettevalmistamisel gümnaasiumi lõpetamiseks. Alates 10. klassist toimub:

  • pidev riigi- ja koolieksamiks valmistumine ainetundides;
  • eksami valinud õpilaste jaoks toimub kord nädalas lisatund (60 min või rohkem) erinevates ainetes;
  • lisakonsultatsioonid eksami suulise osa läbiviimiseks inglise ja vene keeles;
  • internetis leiduvate materjalide vaatamine ja lahendamine;
  • eksamitegijate suunamine iseseisvalt töötama (internetis leiduv materjal ja perioodika lugemine).

Kreeka keelt õppivatele õpilastele tahame pakkuda võimalust sõita keeleõppe eesmärgil Kreekasse. Kreeka keelt õppivad õpilased on kohtunud meie kooli külastanud Kreeka delegatsiooni liikmetega ja olnud giidiks.

Head õppetöö tulemused ning kõrge kõrgkooli astujate protsent

Õppetöö headele tulemustele viitab ka medaliga koolilõpetajate suur arv. 2013/2014. õppeaastal lõpetavad gümnaasiumi 4 õpilast kuldmedaliga ja 5 õpilast hõbemedaliga ning 40 lõpetajast soovivad küsitluste põhjal jätkata õpinguid kõrg- ja rakenduskõrgkoolides 90–95% õpilastest.

Meie kooli õpilased võtavad aktiivselt osa maakondlikest aineolümpiaadidest, võistlustest ja konkurssidest. 2013/2014. õppeaastal saavutasime maakondlikel olümpiaadidel auhinnalisi kohti:

 

I koht

II koht

II-III koht

III koht

Vabariik

Geograafia

 

 

1

2

 

Inglise keel

1

 

 

1

 

Emakeel

2

1

 

1

 

Matemaatika

1

4

 

4

 

Bioloogia

1

2

1

 

 

Keemia

4

3

 

2

1

Ajalugu

1

 

 

1

 

Füüsika

3

3

 

3

1

Kunstiõpetus

1

1

 

 

1

Vene keel

1

1

 

 

 

 

Kooli ruumides asub Räpina Spordikool. Alates aastast 2008 on õpilastel soovi korral võimalus õppida spordiklassis (uue õppekava järgi saavad õpilased õppida spordisuunal) ja tegeleda spordiga ka erinevates treeningrühmades (kergejõustik, pallimängud). Spordiklassis õppivad õpilased saavad taotleda endale ka korvpallikohtuniku kutse.

Koostöös Räpina Spordikooli ning Räpina Muusikakooliga on gümnasistidel võimalik valida valikkursusi ka nendes koolides õpetatava hulgast.

Meie gümnaasiumis on võimalik õppida ka individuaalsete aineprogrammide põhjal.

Kõikidel õpilastel on võimalik õppida joonestamist, psühholoogiat, filosoofiat, politoloogiat, usundiõpetust, maali ja joonistamist, informaatikat, ettevõtlust, uurimistöö aluseid ning AutoCAD programmiga arvutil joonestamist.

Valikainena on võimalik õppida ka riigikaitset ning kevadel osaleda riigikaitselaagris, kus õpilased saavad proovida täpsuslaskmist ja granaadiviset, kuulata huvitavaid ettekandeid, orienteeruda ning õppida elementaarseid ellujäämisvõtteid.

Õpilastel on võimalus õppida autoõpetust (tundides õpitakse põhjalikult ka autoehitust, autoelektrisüsteeme, masina- ja materjaliõpetuse aluseid ning õpilased saavad omandada B ja C1 kategooria autojuhiload), läbida mootorratturite kursused ja sooritada lõppastme talvesõidukoolitus. Valdavalt õpivad autoõpetust noormehed, aga soovi korral saavad õppida ka tüdrukud.

Soovijad saavad õppida majandusõpetust ja kaasa lüüa õpilasfirmade töös ning oma tooteid tutvustada ja müüa õpilasfirmade laatadel (valmistatud ja müüdud on patju, nöörinukke, tatrasokke, pastakaid, kilest tooteid, küünlaid, ehteid jpm). Majandusõpetaja eestvedamisel tegelevad õpilased ka uute praktilise väärtusega kooli logoga esemete väljatöötamisega. Majandusõpetust õppivatel õpilastel on võimalus osaleda ka töövarjupäeval ning olla töövarjud nii maakonnas kui ka vabariigis töötavate inimeste juures.

Väga hästi ja hästi õppinud õpilasi tunnustatakse I poolaasta lõpus õpilasesinduse tänukirjadega ning nende õpilaste vanemaid kooli tänukaartidega.

Koolielu oluliste ja prioriteetsete küsimuste arutamisele ja otsuste langetamisele saavad kaasa aidata ka õpilased ja lapsevanemad. Õppenõukogu koosolekutest võivad osa võtta ja kooli põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisel kaasa rääkida ka kooli õpilasesinduse president ning hoolekogu esimees.

Koolil on kaks arvutiklassi (14 arvutit ja 18 arvutit), kõikides klassides ja ainekabinettides on arvuti ning üks arvuti on õpilasesindusel, olemas on Interneti püsiühendus ning IT-alane abi on kättesaadav ning võimalik on kasutada ka kaasaegse tehnikaga sisustatud auditooriumi.

Õpetajad viivad õpilastega läbi õppekäike ja ekskursioone, mis on õppekava toetavaks osaks. Kõikidele klassidele (paralleelklassid koos) on koostatud täpsed õppekäikude, õppematkade või õppeekskursioonide marsruudid. Lisaks sellele on õpilastel võimalik külastada erinevaid Räpina vallas töötavaid ettevõtteid ning käia õppeekskursioonil Tartu KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis. Igal aastal sõidetakse ka ekskursioonidele Euroopasse.

Sellel õppeaastal on õpilastega kohtunud MTÜ YFU Eesti Rahvusvahelise õpilasvahetuse liikmed, kohtunik Liina Oro, StudyIn esindajad, kirjanikud Maimu Berg, Olev Remsu ja Birk Rohelend, klassikatäht Marcel Johannes Kits ja tšellokvartett C-Jam, Tallinna Kunstiakadeemia lektor Oliver Orro, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi õppejõud Tauno Palts, riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Jüri Ratas ja Ester Tuiksoo, Tartu Vangla töötajad Ivo Nigul ja Kristjan Timmusk, Koidula ja Luhamaa piiripunktide töötajad, Veljo Kütt SA Erametsakeskusest ja laulja Getter Jaani. Koolil on ka tihe side Tallinna Tehnikaülikooliga ning igal aastal kohtuvad meie kooli õpilastega TTÜ esindajad. Parimad gümnaasiumilõpetajad on kutsutud TTÜ rektori pidulikule vastuvõtule.

Koolis ilmub iga kuu Räpina ÜG Infoleht, mis kajastab koolis toimuvat. Infolehtedega saab tutvuda kooli kodulehel:  http://yg.rapina.ee

Huvitegevus

Üle kümne aasta teeme rahvusvahelist koostööd Petseri 3. Keskkooliga. Toimub õpilasvahetus, käiakse seminaridel, viiakse läbi joonistusvõistlusi ja -konkursse, spordivõistlusi, esinetakse kontsertidel jne.

Koolis töötab 33 huviringi ning õpilased saavad osaleda ka väga erinevates projektides.

Kool paistab silma heade saavutustega spordis, kehalise kasvatuse õpetajate käe all treeninud õpilased on saavutanud rohkelt auhinnalisi kohti paljudel võistlustel.

Räpina Ühisgümnaasiumis korraldatakse traditsiooniks saanud üritusi, nt õpetajate päev, „rebaste ristimine", ministaaride show, jõulupidu ja jõulukontsert, tutipäevad.

Räpina Ühisgümnaasium kui saja-aastase õpetamiskogemusega kool on olnud lähema ümbruskonna hariduse tähtsaim kants juba pikka aega. Siin on hariduse omandanud mitmed praegused silmapaistvad inimesed, näiteks Tartu linnapea Urmas Klaas, kunstnik Leonhard Lapin, Põlva maavanem Ulla Preeden, muusik ja luuletaja Aapo Ilves, AS Lõuna Pagarid tegevjuht Uno Kaldmäe, OÜ Hansaplant juhatuse esimees Indrek Naudi, Riigikogu liige Meelis Mälberg jpt.

Vilistlastel on võimalik osaleda vilistlaskogu töös ning iga viie aasta järel korraldab kool vilistlaste kokkutuleku, mis täidab rõõmsa jällenägemisrõõmuga kogu koolimaja.

Tule ja jätka oma haridusteed Räpina Ühisgümnaasiumis!